+ A | - a | Нулиране
Архив на проведени процедури до 01.10.2014 г.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------


ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


Документация за възлагане на обществена поръчка за услуга чрез публична покана /Глава осма "а" от ЗОП/ с предмет: „Организиране и провеждане на обучения по ключови компетентности“ по проект № M13-22-11/24.07.2014 г., „Надграждане на компетенциите на служителите на община Завет за качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса”

Дата на публикуване – 15.08.2014 г.

Състояние на поръчката:
Отворена към 15.08.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ
Комисията за разглеждане и оценка на офертите, постъпили за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана, с предмет „Организиране и провеждане на обучения по ключови компетентности“ по проект №М13-22-11/ 24.07.2014 г., „Надграждане на компетенциите на служителите на община Завет за качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса” ще пристъпи към отварянето на офертите на 25.08.2014 г. от 14.00 часа в сградата на Община Завет на адрес: гр. Завет, ул. „Лудогорие" № 19, зала 201. На основание чл. 101г, ал. 3 във връзка с чл. 68, ал. 3 от Закона за обществените поръчки отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците във възлагането или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица. 
Дата на публикуване – 22.08.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ
ОТНОСНО: Отговор на въпрос по публична покана за възлагане на обществена поръчка  с предмет „Организиране и провеждане на обучения по ключови компетентности“ по проект №М13-22-11/ 24.07.2014 г., „Надграждане на компетенциите на служителите на община Завет за качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса” 
1.Въпрос: Във връзка с покана за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет „Организиране и провеждане на обучения по ключови компетентности“ по проект №М13-22-11/ 24.07.2014 г., „Надграждане на компетенциите на служителите на община Завет за качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса” сте посочили следните изисквания в Техническата документация към Ключов експерт 1 и Ключов експерт 2/ липсват изискванията за Ключов експерт 3/ 
Отговор: Участникът трябва да разполага с най-малко трима експерти за провеждане на обученията: 
Ръководител на екип, който да има висше образование - степен „магистър“ или еквивалентна в областта на Социални, стопански, хуманитарни и правни науки, съгласно ПМС №125/24.06.2002г., относно класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления; най-малко 5 години общ професионален опит, като в последните 5 години трябва да е участвал като обучител в най-малко три обучения за възрастни и най-малко едно участие в изпълнение на проекти финансирани с европейски средства 
Ключов експерт 1, който да има висше образование минимална степен „магистър“ или еквивалентна в областта на Социални, стопански и правни науки с професионално направление „Психология”, „Социални дейности”, „Право” или „Икономика” съгласно ПМС №125/24.06.2002г., с общ професионален опит най- малко 5 години, като в последните 5 години  да е участвал като обучител по проекти финансирани с европейски средства в сферата на ключовите компетентности. 
Ключов експерт 2, който да има висше образование минимална степен „магистър“ или еквивалентна в областта на Социални, стопански и правни науки с професионално направление „Психология”, „Социални дейности”, „Право” или „Икономика” съгласно ПМС №125/24.06.2002г., с общ професионален опит най- малко 5 години, като в последните 5 години  да е участвал като обучител по проекти финансирани с европейски средства в сферата на ключовите компетентности.  
2. Въпрос: Общ професионален опит най-малко 5 години, като в последните 5 години да е участвал като обучител по проекти финансирани с европейски средства в сферата на ключовите компетентности. Моля да уточните под участие като обучител в последните 5 години  по проекти, финансирани с европейски средства в сферата на ключовите компетентности, имате предвид поне едно такова обучение или нещо друго.
Отговор: Общ професионален опит най- малко 5 години, като в последните 5 години  да е участвал като обучител по проекти финансирани с европейски средства в сферата на ключовите компетентности.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


Документация за възлагане на обществена поръчка за услуга чрез публична покана /Глава осма "а" от ЗОП/ с предмет: „Избор на изпълнител на дейности за информация и публичност“ по проект № М13-22-11/24.07.2014 г., „Надграждане на компетенциите на служителите на община Завет за качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса”.

Дата на публикуване – 15.08.2014 г.

Състояние на поръчката:
Отворена към 15.08.2014 г.


СЪОБЩЕНИЕ
Комисията за разглеждане и оценка на офертите, постъпили за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана, с предмет „Избор на изпълнител на дейности за информация и публичност“ по проект №М13-22-11/24.07.2014 г., „Надграждане на компетенциите на служителите на община Завет за качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса”ще пристъпи към отварянето на офертите на 25.08.2014 г. от 15.00 часа в сградата на Община Завет на адрес: гр. Завет, ул. „Лудогорие" № 19, зала 201.На основание чл. 101г, ал. 3 във връзка с чл. 68, ал. 3 от Закона за обществените поръчки отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците във възлагането или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица. 

Дата на публикуване – 22.08.2014 г.
ПРОТОКОЛ  Дата на публикуване – 04.09.2014 г.
ВЪЗЛОЖЕНА - 09.09.2014 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПРОЦЕДУРА ЗАВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 


                                                                                                    ВЪЗЛОЖЕНА!


Вид на процедурата: Договаряне без обявление

Наименование на поръчката:Избор на изпълнител на строително-монтажни работи за улици и пътища в с.Брестовене, община Завет: Авариен ремонт на улица "Бенковски" от ОК 66 до ОК 96 с. Брестовене, Община Завет, Област Разград;Авариен ремонт на полски път, имот №000142 землище с. Брестовене, Община Завет, Област Разград;Авариен ремонт на улица "Мусала" от ОК 208 до ОК 206 гр. Завет, Община Завет, Област Разград;Авариен ремонт на улица "Бистрица" от ОК227 до ОК 200 с. Брестовене, Община Завет, Област Разград;Авариен ремонт на полски път, имот №000171 землище с. Брестовене, Община Завет, Област Разград,одобрени за финансиране съгласно Постановление на Министерски съвет № 180 от 03.07.2014г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.1. от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 год. за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

Дата на публикуване – 30.07.2014 г.
ПРОТОКОЛ  Дата на публикуване – 12.08.2014 г.
ДОКЛАД         Дата на публикуване – 12.08.2014 г.Договор и приложения към договор     Дата на публикуване – 15.08.2014 г.
Информация за дата, основание и размер на всяко извършено плащане по договора
Информация за дата на приключване на договора
Дата на публикуване 01.09.2014 г., 14:00 часа 
Дата и основание  за освобождаване, усвояване или задържане на гаранция за изпълнение
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЗА СТРОИТЕЛСТВО: Възстановяване на квартална градина и изграждане на зона за отдих и спорт

УПИ I кв.66 в с.Брестовене ,Община Завет”

Документация за възлагане на обществена поръчка за строителство чрез публична покана /Глава осма "а" от ЗОП/ с предмет: Възстановяване на квартална градина и изграждане на зона за отдих и спорт УПИ I кв.66 в с.Брестовене ,Община Завет” .

Дата на публикуване – 27.06.2014 г.

До всички заинтересовани лица
Отварянето на офертите и обявяване на ценовите предложения  на участниците по процедура на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване на квартална градина и изграждане на зона за отдих и спорт УПИ І кв. 66 в с. Брестовене, община Завет“ ще бъде на 10 юли 2014 год. (четвъртък) от 14,00 часа в заседателна зала  № 201 на общинска администрация Завет.

Дата на публикуване – 09.07.2014 г.

Състояние на поръчката                                                                       
Затворена към 10.07.2014 г.


ПРОТОКОЛ  Дата на публикуване – 14.07.2014 г.
ВЪЗЛОЖЕНА - 18.07.2014 г.
ДОГОВОР


Информация за дата, основание и размер на всяко извършено плащане по договора
Информация за дата на приключване на договора
Дата на публикуване 13.11.2014 г., 15:00 часа 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Осъществяване на независим строителен надзор на обект:
„Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа на с.Прелез, община Завет“


Документация за възлагане на обществена поръчка за услуга чрез публична покана /Глава осма "а" от ЗОП/ с предмет: Осъществяване на независим строителен надзор на обект: „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа на с.Прелез, община Завет“.

Дата на публикуване – 26.06.2014 г.

До всички заинтересовани лица
Отварянето на офертите и обявяване на ценовите предложения  на участниците по процедура на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на независим строителен надзор на обект: „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа на с. Прелез,община Завет“ ще бъде на 10 юли 2014 год. (четвъртък) от 10,00 часа в заседателна зала  № 201 на общинска администрация Завет.

Дата на публикуване – 09.07.2014 г.

Състояние на поръчката                                                                       
Затворена към 10.07.2014 г.


ПРОТОКОЛ   Дата на публикуване – 14.07.2014 г.
ВЪЗЛОЖЕНА - 16.07.2014 г.
ДОГОВОР


Договор и приложения към договор
Информация за дата, основание и размер на всяко извършено плащане по договора
Информация за дата на приключване на договора
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЗА УСЛУГА: ДОСТАВКА НА ЛЕК АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ"


Документация за възлагане на обществена поръчка за услуга чрез публична покана /Глава осма "а" от ЗОП/ с предмет: ДОСТАВКА НА ЛЕК АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ.

Дата на публикуване – 26.06.2014 г.

До всички заинтересовани лица
Отварянето на офертите и обявяване на ценовите предложения  на участниците по  процедура на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лек автомобил за нуждите на община Завет“ ще бъде на 07 юли 2014 год. (понеделник) от 10,00 часа в заседателна зала  № 201 на общинска администрация Завет.

Дата на публикуване – 04.07.2014 г.

Състояние на поръчката                                                                       
Затворена към 07.07.2014 г.

ПРОТОКОЛ  Дата на публикуване – 22.07.2014 г.
ВЪЗЛОЖЕНА - 31.07.2014 г.
ДОГОВОР

Информация за дата, основание и размер на всяко извършено плащане по договора
Информация за дата на приключване на договора
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ЗА УСЛУГА: ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: "РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ С ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛОЩАДКИ ЗА ДЕТСКИ ИГРИ И КЪТОВЕ ЗА ОТДИХ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ"


Документация за възлагане на обществена поръчка за услуга чрез публична покана /Глава осма "а" от ЗОП/ с предмет: ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: "РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ С ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛОЩАДКИ ЗА ДЕТСКИ ИГРИ И КЪТОВЕ ЗА ОТДИХ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ"

Дата на публикуване – 26.06.2014 г.

До всички заинтересовани лица
Отварянето на офертите и обявяване на ценовите предложения  на участниците по  процедура на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на независим строителен надзор на обект: „Рехабилитация на зелени площи с изграждане на площадки за детски игри и кътове за отдих в населените места в община Завет“ ще бъде на 09 юли 2014 год. (сряда) от 10,00 часа в заседателна зала  № 201 на общинска администрация Завет.

Дата на публикуване – 08.07.2014 г.

Състояние на поръчката                                                                       
Затворена към 09.07.2014 г.


ПРОТОКОЛ   Дата на публикуване – 14.07.2014 г.
ВЪЗЛОЖЕНА - 17.07.2014 г.


Договор и приложения към договор
Информация за дата, основание и размер на всяко извършено плащане по договора
Информация за дата на приключване на договора
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                          ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
                                                    ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ


                                                                                 ВЪЗЛОЖЕНА!

Наименование на поръчката, дадено от възложителя
Ремонтни дейности на улици в населените места на Община Завет и рехабилитация на Път RAZ 2002 (21434) III-4902Q Побит Камък-Завет/-Острово-/III-2304/ от общинската пътна мрежа

За достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки  http://www.aop.bg/,

Уникален номер на поръчката в Регистъра на АОП: 00485-2014-000600485-2014-0006

  Документация за изтегляне

Дата на публикуване – 26.06.2014 г.


До всички заинтересовани лица
Отварянето на офертите и обявяване на ценовите предложения  на участниците по процедура на обществена поръчка с предмет: „Ремонтни дейности на улици в населените места на Община Завет и рехабилитация на Път RAZ 2002 (21434) III-4902Q Побит Камък-Завет/Острово/III-2304/ от общинската пътна мрежа“ ще бъде на 14 август 2014 год. (четвъртък) от 13,30 часа в заседателна зала  № 201 на общинска администрация Завет.

Дата на публикуване – 12.08.2014 г.


Внимание! 
Документацията за обществената поръчка ще може да бъде изтегляна до 17:00 часа на 17.07.2014 г. 

Състояние на поръчката                                                                        
Затворена към 18.07.2014 г.                                                                      


Забележка: След изтичане на срока за получаване (изтегляне или закупуване)  на документацията, състоянието на поръчката в Профила на купувача ще бъде променено на „затворена”.

За лицата, които желаят да получат документацията за обществената поръчка на хартиен носител, Възложителят определя цена на документацията в размер на 15,00 (петнадесет) лева, която е крайна цена и включва разходите за нейното отпечатване и размножаване.

Желаещите да закупят документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да направят това в Център за информация и услуги на граждани/фронт офис/ в  Община Завет, всеки работен ден от 9.00ч. до 17.00ч. след представяне на документ за внесени 15.00 /петнадесет/ лева в полза на Община Завет, касово или с превод по банкова сметка IBAN BG79 IORT 8116 8400 6001 00, BIG код IORTBGSF, код на плащане 447000, ТБ Инвестбанк АД Разград , в полза на Община Завет.

За разяснения по документацията и съобщения за поръчката следете страницата на обществената поръчка в Профила на купувача.

Дата, час и място за отваряне на подадените оферти


Дата:
25.07.2014 г.

Час:
10:00

Място:
Общинска администрация - Завет,гр.Завет, ул."Лудогорие" №19, заседателна зала №201

Допустимост на присъстващите:
При отваряне на получените оферти, по смисъла на чл.68 ал.3 от ЗОП, имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители (с нотариално заверено пълномощно), както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

Договор и приложения към договор
Информация за дата, основание и размер на всяко извършено плащане по договора
Информация за дата на приключване на договора
Дата на публикуване 24.09.2014 г., 14:00 часа 
Дата и основание  за освобождаване, усвояване или задържане на гаранция за изпълнение

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ


ВЪЗЛОЖЕНА !

Наименование на поръчката, дадено от възложителя:
„ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО УТВЪРДЕНИ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ОТ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ РЕПУБЛИКАНСКАТА, ОБЛАСТНАТА И ОБЩИНСКАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА ПО 9 /ДЕВЕТ/ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”. Предметът на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура, обхваща извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортна схема по 9 /девет/ обособени позиции, както следва: По обособена позиция № 1: ВАРНА – ЗАВЕТ - маршрутно разписание № 17101. Час на тръгване - 16,10 ч. ежедневно. Дължина в една посока – 195 км. Изпълнява се с един автобус. За позиция № 1 са необходими 1 бр. основен и 1 бр. резервен автобус. По обособена позиция № 2: ЗАВЕТ – РАЗГРАД /през с.Дянково/ - маршрутни разписания № 01201, 01203, 01202. Час на тръгване - 6,30 ч.; 10,00 ч.; 17,00 ч. ежедневно. Дължина в една посока 45 км. Изпълнява се с един автобус. За позиция № 2 са необходими 1бр. основен и 1 бр. резервен автобус. По обособена позиция № 3: ЗАВЕТ – РАЗГРАД /през с.Киченица/ - маршрутни разписания № 01101, 01102, 01103. Час на тръгване - 07.00 ч.; 12.00 ч.; 18,10 ч. ежедневно. Дължина в една посока 44 км. Изпълнява се с един автобус. За позиция № 3 са необходими 1бр. основен и 1 бр. резервен автобус. По обособена позиция № 4: ЗАВЕТ-Веселец-Ив.Шишманово-Свещари-ИСПЕРИХ – маршрутно разписание № 01103. Час на тръгване 17.15ч. ежедневно. Дължина в една посока 22 км. Изпълнява се с един автобус. За позиция № 4 са необходими 1бр. основен и 1 бр. резервен автобус. По обособена позиция № 5: ОСТРОВО-Брестовене-Завет-Прелез-Веселец-Ив.Шишманово-ИСПЕРИХ. Час на тръгване 06,50 ч.-14,15 ч. ежедневно. Дължина в една посока 43 км. Изпълнява се с един автобус. За позиция № 5 са необходими 1бр. основен и един брой резервен автобус. По обособена позиция № 6: ЗАВЕТ-Прелез-Веселец-Ив.Шишманово-ИСПЕРИХ. Час на тръгване 09.50 ч. ежедневно. Дължина в една посока 29 км. Изпълнява се с един автобус. За позиция № 6 са необходими 1бр. основен и 1 бр. резервен автобус. По обособена позиция № 7: ЗАВЕТ-Острово-Брестовене-ЗАВЕТ. Час на тръгване 06,22 ч. ежедневно. Дължина в една посока 27 км. Изпълнява се с един автобус. За позиция № 7 са необходими 1бр. основен и 1 бр. резервен автобус. По обособена позиция № 8: ЗАВЕТ-Прелез-Сушево-ЗАВЕТ. Час на тръгване 13,30 ч.- 17,30 ч.ежедневно. Дължина в една посока 12 км. Изпълнява се с един автобус. За позиция № 8 са необходими 1бр. основен и 1 бр. резервен автобус. По обособена позиция № 9: ЗАВЕТ-Сушево-Прелез-Веселец-Ив.Шишманово-ЗАВЕТ. Час на тръгване 06.00 ч.- 7,25 ч. ежедневно. Дължина в една посока 21 км. Изпълнява се с един автобус. ЗАВЕТ-Веселец-Ив.Шишманово-ЗАВЕТ. Час на тръгване 13,30 ч. ежедневно. Дължина в една посока 10 км. Изпълнява се с един автобус. За позиция № 9 са необходими 1бр. основен и 1 бр. резервен автобус.

За достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки  www.aop.bg,

Решение за промяна

 Заповед

Заповед за прекратяване
 
Решение за прекратяване на позиция


Уникален номер на поръчката в Регистъра на АОП: 00485-2014-0005

 Документация за изтегляне

Дата на публикуване – 09.06.2014 г.


До всички заинтересовани лица
Отварянето на офертите и обявяване на ценовите предложения  на участниците по процедура на обществена поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО УТВЪРДЕНИ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ОТ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ РЕПУБЛИКАНСКАТА, ОБЛАСТНАТА И ОБЩИНСКАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА ПО 9 /ДЕВЕТ/ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” ще бъде на 15 август 2014 год. (петък) от 10,00 часа в заседателна зала  № 201 на общинска администрация Завет.

Дата на публикуване – 15.08.2014 г.
Внимание! 
Документацията за обществената поръчка ще може да бъде изтегляна до 17:00 часа на 15.07.2014 г. 

Състояние на поръчката
Затворена към 16.07.2014 г.                                                              

Забележка: След изтичане на срока за получаване (изтегляне)  на документацията, състоянието на поръчката в Профила на купувача ще бъде променено на „затворена”.

За разяснения по документацията и съобщения за поръчката следете страницата на обществената поръчка в Профила на купувача.

Дата, час и място за отваряне на подадените оферти


Дата:
24.07.2014 г.

Час:
10:00

Място:
Общинска администрация - Завет,гр.Завет, ул."Лудогорие" №19, заседателна зала №201

Допустимост на присъстващите: При отваряне на получените оферти, по смисъла на чл.68 ал.3 от ЗОП, имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители (с нотариално заверено пълномощно), както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

Договор и приложения към договор
Информация за дата, основание и размер на всяко извършено плащане по договора
Информация за дата на приключване на договора
Дата и основание  за освобождаване, усвояване или задържане на гаранция за изпълнение


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЦЕДУРА ЗАВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

ВЪЗЛОЖЕНА!Вид на процедурата: Договаряне без обявление

Наименование на поръчката:'Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция и подмяна на вътрeшна водопроводна мрежа на с.Прелез, община Завет“

Уникален номер на поръчката в Регистъра на АОП: 00485-2014-0004
Дата на публикуване – 26.05.2014 г.

Изпълнен договор   
Дата на публикуване – 01.10.2014 г.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------


ПРОЦЕДУРА ЗАВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

ВЪЗЛОЖЕНА!Вид на процедурата: Договаряне без обявление

Наименование на поръчката:''Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект:„Рехабилитация на зелени площи с изграждане на площадки за детски игри и кътове за отдих в населените места в община Завет“

Уникален номер на поръчката в Регистъра на АОП: 00485-2014-0003
Дата на публикуване – 26.05.2014 г.


Договор и приложения към договор
Информация за дата, основание и размер на всяко извършено плащане по договора
Информация за дата на приключване на договора
Дата на публикуване 08.01.2014 г., 15:00 часа 
Дата и основание  за освобождаване, усвояване или задържане на гаранция за изпълнение
-------------------------------------------------------------------------------------------------------


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ

ВЪЗЛОЖЕНА!

„Избор на изпълнител  на СМР на обект: Рехабилитация на зелени площи с изграждане на площадки за детски игри и кътове за отдих в населените места в община Завет“

За достъп до Решението и Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки  www.aop.bg,

Уникален номер на поръчката в Регистъра на АОП: 00485-2014-000200485-2014-0002

Документация за изтегляне

Дата на публикуване – 09.04.2014 г.

Внимание! 
Документацията за обществената поръчка ще може да бъде изтегляна до 17:00 часа на 02.05.2014 г. 

Състояние на поръчката                                                                       
Затворена към 03.05.2014 г.

Забележка: След изтичане на срока за получаване (изтегляне или закупуване)  на документацията, състоянието на поръчката в Профила на купувача ще бъде променено на „затворена”.

За лицата, които желаят да получат документацията за обществената поръчка на хартиен носител, Възложителят определя цена на документацията в размер на 20,00 (двадесет) лева, която е крайна цена и включва разходите за нейното отпечатване и размножаване.

Желаещите да закупят документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да направят това в Център за информация и услуги на граждани/фронт офис/ в  Община Завет, всеки работен ден от 9.00ч. до 17.00ч. след представяне на документ за внесени 20.00 /двадесет/ лева в полза на Община Завет, касово или с превод по банкова сметка IBAN BG79 IORT 8116 8400 6001 00, BIG код IORTBGSF, код на плащане 447000, ТБ Инвестбанк АД Разград , в полза на Община Завет.

За разяснения по документацията и съобщения за поръчката следете страницата на обществената поръчка в Профила на купувача.

Дата, час и място за отваряне на подадените оферти


Дата:
12.05.2014 г.

Час:
10:00

Място:
Общинска администрация - Завет,гр.Завет, ул."Лудогорие" №19, заседателна зала №201

Допустимост на присъстващите:
При отваряне на получените оферти, по смисъла на чл.68 ал.3 от ЗОП, имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители (с нотариално заверено пълномощно), както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

Разяснение по документацията (1) - 29.04.2014 г.
Разяснение по документацията (2) - 29.04.2014 г.

Съобщение: На основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че ще се проведе публично заседание на Комисията назначена със Заповед №УД-02-144/12.05.2014г. на Кмета на Община Завет на 25.06.2014г. от 9:00 часа в стая №201 /заседателна зала/ на Общинска администрация Завет, с адрес: гр.Завет, ул. Лудогорие“ 19, на което ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти – Плик №3, на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Избор на изпълнител  на СМР на обект: Рехабилитация на зелени площи с изграждане на площадки за детски игри и кътове за отдих в населените места в община Завет“ открита с Решение №УД-02-107/09.04.2014год.

Договор и приложения към договор
Информация за дата, основание и размер на всяко извършено плащане по договора
Информация за дата на приключване на договора
Дата на публикуване 08.01.2015 г., 14:30 часа
Дата и основание  за освобождаване, усвояване или задържане на гаранция за изпълнение
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ПРЕКРАТЕНА!

Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект:Доставка на хранителни продукти за нуждите на: ОДЗ „Слънчо”- гр.Завет; ЦДГ „Червената шапчица” – с.Брестовене; ЦДГ „Радост” – с.Острово; ЦДГ „Пролет” – с.Веселец; ЦДГ „Осми март” – с.Сушево; ЦДГ „Славейче” – с.Прелез; ДСП - гр.Завет по следните обособени позиции:
№ 1 – „Хляб, хлебни изделия”
№ 2 – „Мляко, млечни продукти”
№ 3 – „Месо, месни продукти”
№ 4 – „Плодове и зеленчуци”
№ 5 – „Консерви”
№ 6 - „Олио, захар, захарни изделия, пакетирани хранителни продукти, подправки”
№ 7 - „Риба и рибни продукти”

Заповед

Решение за откриване на процедура: 577447

Обявление за обществена поръчка:    577450

Образците можете да изтеглите оттук.


Дата на публикуване: 30.12.2013 г.


РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Дата на публикуване: 14.03.2014 г.


УВЕДОМЛЕНИЕ  ЗА ПРОМЯНА НА ЧАСА И ДАТАТА   НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ 
ПО ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  С ПРЕДМЕТ:


Доставка на хранителни продукти за нуждите на: ОДЗ „Слънчо”- гр.Завет; ЦДГ „Червената шапчица” – с.Брестовене; ЦДГ „Радост” – с.Острово; ЦДГ „Пролет” – с.Веселец; ЦДГ „Осми март” – с.Сушево; ЦДГ „Славейче” – с.Прелез; ДСП- гр.Завет по следните обособени позиции: № 1 – „Хляб, хлебни изделия”, №2 – „Мляко, млечни продукти”, № 3 – „Месо, месни продукти”, № 4 – „Плодове и зеленчуци”, № 5 – „Консерви”, № 6 - „Олио, захар, захарни изделия, пакетирани хранителни продукти, подправки”, № 7 - „Риба и рибни продукти”            

       На основание чл. 68, ал. 2 от Закона за обществените поръчки,  уведомяваме всички заинтересовани лица, че се променя часа и датата на отваряне на офертите по горепосочената обществена поръчка. Публичното отваряне на офертите, представени от участниците, ще се състои на 29.01.2014 г. от 11:00 часа, в община Завет, гр. Завет, Общинска администрация - Завет, ул.“Лудогорие" №19,  стая 201 – Заседателна зала.  При отварянето на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
ВЪЗЛОЖЕНА!Вид на процедурата: Договаряне без обявление

Наименование на поръчката:Доставка на горива за нуждите на Община Завет и ОП "Воден" по позиции както следва: Позиция I - Автомобилен бензин А95 H – 3 000 литра / три хиляди литра / и Дизелово моторно гориво – 17 000 литра / Седемнадесет хиляди литра / за нуждите на Община Завет; Позиция II - Дизелово моторно гориво – 25 000 литра /двадесет и пет хиляди литра/, Автомобилен бензин А95 H – 4 000 литра /четири хиляди литра/ за нуждите на ОП "Воден".

Уникален номер на поръчката в Регистъра на АОП: 00485-2014-0001
Дата на публикуване – 05.03.2014 г.


Договор и приложения към договор
Информация за дата, основание и размер на всяко извършено плащане по договора
Информация за приключване на договора
Дата на публикуване 12.02.2015 г., 13:00 часа 
Информация за дата на приключване на договора
Дата и основание  за освобождаване, усвояване или задържане на гаранция за изпълнение


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАВЪЗЛОЖЕНА !

Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект:„Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Рехабилитация на общински пътища по проект: „Рехабилитация на общински пътища за достъп до основни услуги за населението и икономиката в подкрепа на устойчивото развитие на община Завет”” по ДОГОВОР № 17/321/01245 от 27.11.2012 г., сключен между Държавен фонд „Земеделие” и Община Завет за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година

Допълнителна информация можете да видите в сайта на Агенция за обществени поръчки оттук.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ВЪЗЛОЖЕНА!

Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект:Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция на улична мрежа по проект: „Повишаване привлекателността на жизнената среда в населени места от община Завет, област Разград чрез реконструкция на улици”” по ДОГОВОР № 17/322/00879 от 27.11.2012 г., сключен между Държавен фонд „Земеделие” и Община Завет за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година

Допълнителна информация можете да видите в сайта на Агенция за обществени поръчки оттук.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАВЪЗЛОЖЕНА!

Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект:Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на зала за спорт и три броя спортни площадки на територията на община Завет по проект: „Подобряване достъпа на населението на община Завет, област Разград до спортни и свързани със свободното време и отдиха услуги”” по ДОГОВОР № 17/321/01332 от 27.11.2012 г., сключен между Държавен фонд „Земеделие” и Община Завет за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от „Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година

Допълнителна информация можете да видите в сайта на Агенция за обществени поръчки оттук.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ВЪЗЛОЖЕНА!

Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект: Консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проект: „Рехабилитация на общински пътища за достъп до основни услуги за населението и икономиката в подкрепа на устойчивото развитие на община Завет” по ДОГОВОР № 17/321/01245 от 27.11.2012 г., сключен между Държавен фонд „Земеделие” и Община Завет за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година

Допълнителна информация можете да видите в сайта на Агенция за обществени поръчки оттук.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ВЪЗЛОЖЕНА!

Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект: ”Консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проект: „Повишаване привлекателността на жизнената среда в населени места от община Завет, област Разград чрез реконструкция на улици” по ДОГОВОР №17/322/00879 от 27.11.2012 г., сключен между Държавен фонд „Земеделие” и Община Завет за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година

Допълнителна информация можете да видите в сайта на Агенция за обществени поръчки оттук.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПУБЛИЧНА ПОКАНА     ВЪЗЛОЖЕНА!

Кратко описание:“ Зимно поддържане и снегопочистване на второкласна и третокласна републиканска пътна мрежа с обща дължина 6.189 км. на територията на община Завет за календарна 2014 година”

Допълнителна информация можете да видите в сайта на Агенция за обществени поръчки оттук.

Образците можете да изтеглите оттук.

Дата на публикуване 27.11.2013 г.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПУБЛИЧНА ПОКАНА      ВЪЗЛОЖЕНА!

Кратко описание:“Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Завет за календарната 2014 година”

Допълнителна информация можете да видите в сайта на Агенция за обществени поръчки оттук.

Образците можете да изтеглите оттук.

Дата на публикуване 27.11.2013 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОписание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект: Консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проект: „Подобряване достъпа на населението на община Завет, област Разград до спортни и свързани със свободното време и отдиха услуги” по ДОГОВОР № 17/321/01332 от 27.11.2012 г., сключен между Държавен фонд „Земеделие” и Община Завет за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от „Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година.

Допълнителна информация можете да видите в сайта на Агенция за обществени поръчки оттук.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАВЪЗЛОЖЕНА!

Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект:„Избор на изпълнител на СМР на обект:„Реконструкция на улична мрежа по проект: „Повишаване привлекателността на жизнената среда в населени места от община Завет, област Разград чрез реконструкция на улици”” по ДОГОВОР №17/322/00879 от 27.11.2012 г., сключен между Държавен фонд „Земеделие” и Община Завет за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от „Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година

Допълнителна информация можете да видите в сайта на Агенция за обществени поръчки оттук.

УВЕДОМЛЕНИЕ

До лицата закупили документация за участие в открита процедура с предмет: "Избор на изпълнител на СМР на обект:" Реконструкция на улична мрежа по проект: "Повишаване привлекателността на жизнената среда в населени места от община Завет, област Разград чрез реконструкция на улици" по ДОГОВОР №17/322/00879 от 27.11.2012 г., сключен между Държавен фонд „Земеделие” и Община Завет за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от „Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година, открита с Решение №УД-02-418/30.09.2013 Г. на кмета на община Завет, регистрирано в регистъра на АОП с уникален номер 562106.

           Уведомяваме Ви,че с решение за промяна №УД-02-422 от 04.10.2013 г. на Кмета на Община Завет е извършена промяна в Обявлението за обществена поръчка и документацията за участие.


Договор и приложения към договор
Информация за дата, основание и размер на всяко извършено плащане по договора
Информация за дата на приключване на договора
Дата на публикуване 28.08.2015 г., 15:00 часа 
Дата и основание  за освобождаване, усвояване или задържане на гаранция за изпълнение
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ВЪЗЛОЖЕНА!

Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект:„Избор на изпълнител на СМР на обект: Рехабилитация на общински пътища по проект: „Рехабилитация на общински пътища за достъп до основни услуги за населението и икономиката в подкрепа на устойчивото развитие на община Завет”” по ДОГОВОР № 17/321/01245 от 27.11.2012 г., сключен между Държавен фонд „Земеделие” и Община Завет за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година

Допълнителна информация можете да видите в сайта на Агенция за обществени поръчки оттук.

УВЕДОМЛЕНИЕ

До лицата закупили документация за участие в открита процедура с предмет: "Избор на изпълнител на СМР на обект:"„Рехабилитация на общински пътища за достъп до основни услуги за населението и икономиката в подкрепа на устойчивото развитие на община Завет”” по ДОГОВОР № 17/321/01245 от 27.11.2012 г., сключен между Държавен фонд „Земеделие” и Община Завет за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година, открита с Решение №УД-02-417/27.09.2013 Г. на кмета на община Завет, регистрирано в регистъра на АОП с уникален номер 561975.

           Уведомяваме Ви,че с решение за промяна №УД-02-421 от 04.10.2013 г. на Кмета на Община Завет е извършена промяна в Обявлението за обществена поръчка и документацията за участие.


Договор и приложения към договор
Информация за дата, основание и размер на всяко извършено плащане по договора
Информация за дата на приключване на договора
Дата на публикуване 25.02.2015 г., 15:01 часа
Дата и основание  за освобождаване, усвояване или задържане на гаранция за изпълнение

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАВЪЗЛОЖЕНА!

Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект:„Избор на изпълнител на СМР на обект: „Изграждане на зала за спорт и три броя комбинирани спортни площадки на територията на община Завет', дейност по Проект: „Подобряване достъпа на населението на община Завет, област Разград до спортни и свързани със свободното време и отдиха услуги” по ДОГОВОР № 17/321/01332 от 27.11.2012 г., сключен между Държавен фонд „Земеделие” и Община Завет за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от „Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година

Допълнителна информация можете да видите в сайта на Агенция за обществени поръчки оттук.

УВЕДОМЛЕНИЕ

До лицата закупили документация за участие в открита процедура с предмет: "Избор на изпълнител на СМР на обект: „Изграждане на зала за спорт и три броя комбинирани спортни площадки на територията на община Завет', дейност по Проект: „Подобряване достъпа на населението на община Завет, област Разград до спортни и свързани със свободното време и отдиха услуги” по ДОГОВОР № 17/321/01332 от 27.11.2012 г., сключен между Държавен фонд „Земеделие” и Община Завет за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от „Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година, открита с Решение №УД-02-416/26.09.2013 г. на кмета на община Завет, регистрирано в регистъра на АОП с уникален номер 561758.

           Уведомяваме Ви,че с решение за промяна №УД-02-426 от 08.10.2013 г. на Кмета на Община Завет е извършена промяна в Обявлението за обществена поръчка и документацията за участие.


Договор и приложения към договор
Дата на публикуване 18.11.2014 г., 10:51 часа
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ВЪЗЛОЖЕНА!

Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект:"Текущ ремонт по поддържане на улици и пътища в Община Завет”

Допълнителна информация можете да видите в сайта на Агенция за обществени поръчки оттук.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПУБЛИЧНА ПОКАНА   
ВЪЗЛОЖЕНА!

Кратко описание: „Провеждане на обучения във връзка с изпълнение на договор №А12-22-195/10.04.2013г. „Повишаване на капацитета на служителите на Община Завет за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса”, Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013 г.”

Допълнителна информация можете да видите в сайта на Агенция за обществени поръчки оттук.

Образците можете да изтеглите оттук.

Дата на публикуване 30.04.2013 г.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПУБЛИЧНА ПОКАНА  
ВЪЗЛОЖЕНА!

Кратко описание: Доставки на офис консумативи и печатни материали за нуждите на Общинска администрация - Завет по следните позиции":
Обособена позиция № 1: Доставка на канцеларски материали
Обособена позиция № 2: Доставка на консумативи за компютри, принтери и копирни машини
Обособена позиция № 3: Печатни материали
Допълнителна информация можете да видите в сайта на Агенция за обществени поръчки оттук.
Образците можете да изтеглите оттук.

Дата на публикуване 04.04.2013 г.

Договор и приложения към договор
Информация за дата, основание и размер на всяко извършено плащане по договора
Информация за дата на приключване на договора
Дата и основание  за освобождаване, усвояване или задържане на гаранция за изпълнение
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПУБЛИЧНА ПОКАНА  ВЪЗЛОЖЕНА!

Кратко описание: Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Завет.
Допълнителна информация можете да видите в сайта на Агенция за обществени поръчки оттук.
Образците можете да изтеглите оттук.

Дата на публикуване 20.12.2012 г.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------ВЪЗЛОЖЕНА!Вид на процедурата: Договаряне без обявление

Наименование на поръчката: Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция на улична мрежа”, дейност по проект: „Повишаване привлекателността на жизнената среда в населени места от община Завет, област Разград чрез реконструкция на улици” по ДОГОВОР №17/322/00879 от 27.11.2012 г., сключен между Държавен фонд „Земеделие” и Община Завет за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от „Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година

Уникален номер на поръчката в Регистъра на АОП: 00485-2013-0003
Дата на публикуване – 01.10.2014 г.

  


-------------------------------------------------------------------------------------------------------ВЪЗЛОЖЕНА!Вид на процедурата: Договаряне без обявление

Наименование на поръчката: Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „ Рехабилитация на общински пътища по проект: „Рехабилитация на общински пътища за достъп до основни услуги за населението и икономиката в подкрепа на устойчивото развитие на община Завет””, по ДОГОВОР № 17/321/01245 от 27.11.2012 г., сключен между Държавен фонд „Земеделие” и Община Завет за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година.

Уникален номер на поръчката в Регистъра на АОП: 00485-2013-0002
Дата на публикуване – 01.10.2014 г.

  

Договор и приложения към договор
Информация за дата, основание и размер на всяко извършено плащане по договора
Информация за дата на приключване на договор
Дата на публикуване 01.09.2015 г., 15:00 часа  
Дата и основание  за освобождаване, усвояване или задържане на гаранция за изпълнение

-------------------------------------------------------------------------------------------------------ВЪЗЛОЖЕНА!Вид на процедурата: Договаряне без обявление

Наименование на поръчката: 'Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Изграждане на зала за спорт и три броя комбинирани спортни площадки на територията на община Завет по проект: „Подобряване достъпа на населението на община Завет, област Разград до спортни и свързани със свободното време и отдиха услуги” по ДОГОВОР № 17/321/01332 от 27.11.2012 г., сключен между Държавен фонд „Земеделие” и Община Завет за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от „Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година.

Уникален номер на поръчката в Регистъра на АОП: 00485-2013-0001
Дата на публикуване – 01.10.2014 г.

  


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПУБЛИЧНА ПОКАНА   ВЪЗЛОЖЕНА!

Кратко описание: Текущ ремонт и поддържане на второкласна и третокласна пътна мрежа на територията на Община Завет за календарна 2013 година.
Допълнителна информация можете да видите в сайта на Агенция за обществени поръчки оттук.
Образците можете да изтеглите оттук.

Дата на публикуване 25.01.2013 г.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 
ВЪЗЛОЖЕНА!

Кратко описание: Зимно поддържане и снегопочистване на второкласна и третокласна републиканска пътна мрежа на територията на Община Завет за календарна 2013 година.
Допълнителна информация можете да видите в сайта на Агенция за обществени поръчки оттук.
Образците можете да изтеглите оттук.

Дата на публикуване 25.01.2013 г.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------Описание на предмета на поръчката:Реконструкция и подмяна на част от вътрешната водопроводна мрежа на с.Прелез - ул.”Лудогорие” (от ОТ127 до ОТ4) – с дължина 1 420 m, ул.”Й.Йовков” (от ОТ79 до ОТ105) – с дължина 627 m, ул.”Чавдар” (от ОТ116 до ОТ129) – с дължина 276 m. Полагане на водопроводи от ПЕВП тръби с диаметър ф25, ф90, ф110 и ф160 с обща дължина 2 323 m, включващо абсолютно всички необходими работи до пускане на съоръженията в експлоатация.
Допълнителна информация можете да видите в сайта на Агенция за обществени поръчки оттук.

Дата на публикуване 01.10.2014 г.

Договор и приложения към договор
Информация за дата, основание и размер на всяко извършено плащане по договора
Информация за дата на приключване на договора
Дата на публикуване 20.03.2015 г., 14:00 часа 
Дата и основание  за освобождаване, усвояване или задържане на гаранция за изпълнениеВръзки
new1.gifodp-logo.png oopak.jpg logo-oprd.gif4_ESF_bg.jpgleaderlogo.jpg strategy1.PNG