+ A | - a | Нулиране
Проекти на нормативни актове

Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 14.12.2017 г.
публикуван на: 13.11.2017 г.


Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община ЗаветПредложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 05.11.2017 г.
публикуван на: 05.10.2017 г.

Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на община Завет
Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 05.11.2017 г.
публикуван на: 05.10.2017 г.

Проект на предложение за изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост при община Завет за 2017 г.
Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 05.11.2017 г.
публикуван на: 05.10.2017 г.


Проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение  в община Завет
Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 03.11.2017 г.
публикуван на: 03.10.2017 г.

Проект на предложение за изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост при община Завет за 2017 г.
Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 11.09.2017 г.
публикуван на: 11.08.2017 г.

Проект на Наредба за организация и управление на общинския пазар
Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 10.08.2017 г.
публикуван на: 10.07.2017 г.

Проект на предложение за приемане на Правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на общинския съвет Завет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

публикуванo на: 15.08.2017 г.

Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 13.08.2017 г.
публикуван на: 13.07.2017 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Завет.

публикуванo на: 10.08.2017 г.Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 05.07.2017 г.
публикуван на: 05.06.2017 г.

Проект на предложение за изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост при община Завет за 2017 г.
Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 19.06.2017 г.
публикуван на: 19.05.2017 г.

Проект на Наредба за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на община Завет
публикуванo на: 21.06.2017 г.Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 19.06.2017 г.
публикуван на: 19.05.2017 г.


Проект на Стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Завет

Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 19.05.2017 г.
публикуван на: 21.04.2017 г.

Проект на Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Завет

Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 19.05.2017 г.
публикуван на: 21.04.2017 г.

Проект на предложение за изменение и допълнение на Наредба №13 за движение и управление на общинската пътна мрежа в община Завет

Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани до 22.05.2017 г.
публикуван на: 21.04.2017 г.

Проект на Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на община Завет

Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани
публикуван на: 31.03.2017 г.

Проект на предложение за приемане на Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на община Завет

Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани
публикуван на: 31.03.2017 г.

Проект на Програма за закрила на детето за 2017 г.

Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани
публикуван на: 21.03.2017 г.

Проект на Програма за закрила на детето за 2017 г.
Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на гражданипубликуван на: 21.03.2017 г.
Проект на общински план за младежта за 2017 г.

Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани
публикуван на: 20.12.2016 г.

Проект на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Завет за 2017 г.

Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани
публикуван на: 20.12.2016 г.


Проект за предложение за приемане на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост при община Завет за 2017 г.

Предложения и становища могат да се подават на e-mail:zavet_ob@zavet-bg.com или в Центъра за информация и обслужване на граждани
публикуван на: 20.12.2016 г.


Проект на Наредба


Връзки
 oopak.jpg logo-oprd.gif4_ESF_bg.jpgleaderlogo.jpg strategy1.PNG