+ A | - a | Нулиране
Информационни ресурси
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА ЗАВЕТ

ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Предпоставките и правилата за достъпът до обществена информация са регламентирани в Закона за достъп до обществена информация – ЗДОИ/ Обн., ДВ, бр.55 от 07.07.2000 г., изм., бр. 1от 04.01.2002 г., в сила от 01.01.2002 г., бр. 45 от 30.04.2002 г., бр.103 от 23.12.2005 г., изм. и доп., бр. 24 от 21.01.2006 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 59 от 21.07.2006 г., в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз; изм. и доп., бр. 49 от 19.06.2007г.; изм., бр. 57 от 13.07.2007 г., в сила от 13.07.2007 г.; изм., бр. 104 от 05.12.2008 г.; изм., бр.77 от 01.10.2010г.; изм., бр.39 от 20.05.2011 г./  В чл. 2 от този закон се съдържа определение на понятието обществена информация: “Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.”

Видовете обществена информация са:
ОФИЦИАЛНА: “Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия.” – чл. 10 от ЗДОИ
СЛУЖЕБНА: “Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации.”– чл. 11 от ЗДОИ Допустимите ограничения на правото на достъп до обществена информация са уредени в чл. 7 от ЗДОИ: “Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация, освен когато тя е класифицирана информация, представляваща държавна или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон.” ЗДОИ не се прилага и информация по реда, предвиден в него не може да се получи, когато става дума за информация, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица или се съхранява в Държавния архивен фонд на Република България /чл. 8 от ЗДОИ/.
Заявление за достъп до обществена информация
Заявления за достъп до обществена информация се приемат всеки работен ден от 8:30 до
17:00 часа в "Центъра за услуги и информация на граждани” на Община Завет, ул. „Лудогорие” № 19, тел: 08442 20 20 в. 132. 


Нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация
НАРЕДБА № Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация.
Издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр.22 от 18.03.2022 г., в сила от 22.03.2022 г.
Наредбата се издава на основание чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация.

Вид на носителя Количество Норматив за разход
1. Хартия А4 1 лист 0,01 лв.
2. Хартия А3 1 лист 0,02 лв.
3. Разход за тонер за едностранно от печатване на лист хартия А4 1 стр. 0,02 лв.
4. Разход за тонер за едностранно от печатване на лист хартия А3 1 стр. 0,04 лв.
5. CD диск 700 MB 1 бр. 0,26 лв.
6. DVD диск 4,7 MB 1 бр. 0,30 лв.
7. DVD диск 8,5 MB 1 бр. 0,67 лв.
8. USB флаш памет 4 GB 1 1 бр. 3,46 лв.
9. USB флаш памет 8 GB 1 бр. 5,72 лв.
10. USB флаш памет 16 GB 1 бр. 7,93 лв.
11. USB флаш памет 32 GB 1 бр. 9,47 лв.

Разходите за предоставяне на информация се заплащат в Центъра за услуги и информация на граждани или по сметка:
Банка ДСК ЕАД, Банков офис Завет
IBAN: BG98STSA93008400600100                                    
BIG: STSABGSF

Вид плащане 44 70 00


Информация можете да получите в Община град Завет, ул. „Лудогорие”  № 19, в Центъра за услуги и информация  на граждани във фронт-офис на работно място № 1 или на e-mail:
zavet@zavet-bg.comЗа допълнителна информация:

fff.jpg

Фондация "Програма достъп до информация”

София, 1142
бул. Васил Левски 76 ет. 3 ап. 3

тел: 02/988506202/9885062, 02/981979102/9819791, 02/986770902/9867709
e-mail: office@aip-bg.org
web-site: http://www.aip-bg.orgВръзки
new1.gifodp-logo.png oopak.jpg logo-oprd.gif4_ESF_bg.jpgleaderlogo.jpg strategy1.PNG