+ A | - a | Нулиране
Изпълнение на дейност 4
opak.jpg


Проект „Повишаване капацитета на служителите на Община Завет за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса”
по Оперативна програма „Административен капацитет”,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
 Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”,
Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация ”,
 Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07
  
Договор № А12-22-195 от 10.04.2013 г.
 

Приключи изпълнението на дейност 4 Обучение по Ключови компетентности по проект „Повишаване на капацитета на служителите на община Завет за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса”. Проведени са четири обучения на различни теми за служителите на администрацията.
На 31 май, 01 и 02 юни 2013 г. в град Варна преминаха двете обучения на теми
„Социални отношения, ефективни преговори и справяне с конфликти” и Умения за управление на стреса и управление на времето”, а през периода 28, 29 и 30 юни 2013 г. в гр. Пловдив се проведоха още две обучения на теми „Лидерски умения и екип на ефективност” и „Комуникативни и презентативни умения” по ключови компетентности. Обученията по тази дейност бяха от изключително значение за община Завет, предвид ежедневната работа в интер-културна среда, ситуации с гражданите в един мултинационален район с население и повишаване ефективността на служителите в решаването на казуси от общ вид. Получени са 55 сертификата от служители на общинска администрация Завет, в т.ч. 35 жени, удостоверяващи знанията им.  

0858.jpg
1835.jpg
4606.jpg
1066.jpg


Информацията е изготвена във връзка с Договор № А12-22-195/10.04.2013 г. за безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Завет и при никакви обстоятелства  не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и на УО на ОПАК
Връзки
new1.gifodp-logo.png oopak.jpg logo-oprd.gif4_ESF_bg.jpgleaderlogo.jpg strategy1.PNG