+ A | - a | Нулиране
ОУП на Община Завет

Общ устройствен план на Община Завет

_______________________________________________________________________________

Становище по Екологична оценка на Общ устройствен план на община Завет изтеглете от ТУК

дата на публикуване:27.05.2016 г.

_______________________________________________________________________________


Съобщение
 
за провеждане на консултации на Oбщ устройствен план
нa Община Завет и Екологична оценка към него
изтеглете от ТУК

дата на публикуване:02.02.2016 г.
________________________________________________________________________________


 Цялата документация може да се разгледа на долу посочените линкове:
              І. Доклад за Екологична Оценка на ОУПОЗ  - Нетехническо резюме;
             ІІ. Предварителен проект на ОУПОЗ;
             1. Текстова част:
1.1.Обяснителна записка към Предварителен проект на ОУП на Община Завет;
             2. Графична част:
2.1.Опорен план;
2.2.Опорен план на собствеността;
2.3.Топографска карта;
2.4.Прогноза за социално икономическо и пространствено развитие;
2.5.Схема действащи/влезли в сила ПУП;
2.6.Регионални условия и връзки на Община Завет в Северен централен регион за планиране на РБ;
2.7.Обхват на ОУП на Община Завет в територията на област Разград;
2.8.Вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и необходимите превантивни мерки;
2.9.Социална инфраструктура и обществено обслужване;
2.10.Комуникационно – транспортна мрежа;
2.11.Инженерна инфраструктура - електроснабдяване;
2.12.Инженерна инфраструктура - водоснабдяване и канализация;
2.13.Зелена система.Територии за спорт, отдих и туризъм;
2.14.Елементи на Националната екологична мрежа;

2.15.Културно – историческо наследство;
2.16.Геоложка карта и сеизмично райониране;


Връзки