+ A | - a | Нулиране
Програми


1.ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА 2011 год.

2.ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА 2012 год.

3.ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ 2009-2014 г.

4.ПРИВАТИЗАЦИОННА ПРОГРАМА


5.ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 2007-2011 г.

6.ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 2010 г.

7.ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2009 – 2014 г.


8.ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ 2010-2015 г.

9.ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ 2016-2020 г.

10.ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ 2013-2016 година

11.ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ 2017-2020 година

12.ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АХТЕР ВЕЛИЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ „Мандат 2011 – 2015 година”


15.ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРИ ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА 2012 г.

16.ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРИ ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА 2013 г.

17.ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРИ ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА 2014 г.

18.ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРИ ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА 2016 г.

19.ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРИ ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА 2017 г.

20.ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРИ ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА 2018 г.23.ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО за 2015г.- ОБЩИНА ЗАВЕТ

24.ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО за 2016г.- ОБЩИНА ЗАВЕТ

25.ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА ЗАВЕТ ПРЕЗ 2014 г.

26.ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА ЗАВЕТ ПРЕЗ 2016 г.

27.ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА ЗАВЕТ ПРЕЗ 2017 г.

 
30.ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ПЕРИОДА 2015-2020 г.

31.ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА ПЕРИОДА 2015-2020 г.

32.ПРОГРАМА ЗА ЛЯТНА СТУДЕНТСКА БРИГАДА В ОБЩИНА ЗАВЕТ - 2016 г.

33.ПРОГРАМА ЗА ЛЯТНА СТУДЕНТСКА БРИГАДА В ОБЩИНА ЗАВЕТ - 2017 г.

34.ПРОГРАМА ЗА ЛЯТНА СТУДЕНТСКА БРИГАДА В ОБЩИНА ЗАВЕТ - 2018 г.

35.ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО за 2017г.- ОБЩИНА ЗАВЕТ38.ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ ЗА 2017г.- ОБЩИНА ЗАВЕТ

39. КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ 2017-2020


Връзки