+ A | - a | Нулиране
Процедури по реда на ЗОП

001/2015 г. ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:Договаряне без обявление с предмет: Доставка на горива за нуждите на Община Завет и ОП "Воден" по позиции както следва: Позиция I -  Автомобилен бензин А95 H  – 4 000 литри /четири хиляди литри/ и Дизелово моторно гориво – 18 000 литри /Осемнадесет  хиляди литри/ за нуждите на Община Завет;
Позиция II - Дизелово моторно гориво – 35 000 литри /тридесет и  пет хиляди литри/, Автомобилен бензин А95 H – 10  000 литри/ десет хиляди литри/  за нуждите на ОП "Воден".

Публикувана в профил на купувача на 17.02.2015 г., 16:16 часа
Номер на поръчката в РОП 00485-2015-0001
Решение  може да изтеглите от  тук!!! 
Решение за промяна
Дата на освобождаване на гаранции за участие
Договор  и приложения към договор  тук!!!      дата на публикуване 12.03.2015 г. 11:52 часа
Договор с подизпълнител и допълнителни споразумения към тях
Допълнително споразумение за изменяне на договор
Информация за дата, основание и размер на всяко извършено плащане по договора 
Информация за дата на приключване на договора   тук!!!          дата на публикуване 07.03.2016 г. 12:53 часа
Дата и основание за освобождаване, усвояване или задържане на гаранция за изпълнение
Друга полезна информация


---------------------------------------------------------------------------------------

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:"Проект за подобряване на системата за сметосъбиране и сметоизвозване в община Завет" по три обособено позиции.
Публикувана в профил на купувача на 29.12.2014 г.
Номер на поръчката в РОП 00485-2014-0010
Срок за подаване на оферти: Община Завет, ул. „Лудогорие” 19, деловодство стая 101, 12.02.2015 г. 17:00 часа
Място, час и дата на отваряне на оферти:  Община Завет,ул. „Лудогорие” 19, заседателна зала 201, 13.02.2014 г. 10:00 часа
Решение и Обявление може да изтеглите от  тук!!!  и  тук!!!

Документация за участие може да изтеглите от тук!!! - Технически спецификации
Решение за промяна
Разяснение по документацията за участие
Протоколи от работата на комисията  
тук!!!          дата на публикуване 10.03.2015 г. 15:53 часа
тук!!!          дата на публикуване 20.04.2015 г. 16:15 часа
тук!!!          дата на публикуване 20.04.2015 г. 16:23 часа
Решение по чл. 38 от ЗОП 
тук!!!          дата на публикуване 20.04.2015 г. 16:43 часа
тук!!!          дата на публикуване 20.04.2015 г. 16:50 часа
тук!!!          дата на публикуване 20.04.2015 г. 16:55 часа
Дата на освобождаване на гаранции за участие
Договор  и приложения към договор 
тук!!!          дата на публикуване 21.05.2015 г. 14:41 часа
тук!!!          дата на публикуване 05.06.2015 г. 11:10 часа
тук!!!          дата на публикуване 05.06.2015 г. 11:15 часа
Договор с подизпълнител и допълнителни споразумения към тях
Рамкови споразумения и приложения към тях
Допълнително споразумение за изменяне на договор
Информация за дата, основание и размер на всяко извършено плащане по договора
тук!!!          дата на публикуване 31.08.2015 г. 14:41 часа
тук!!!          дата на публикуване 31.08.2015 г. 14:30 часа
тук!!!          дата на публикуване 31.08.2015 г. 14:21 часа
тук!!!          дата на публикуване 31.08.2015 г. 14:11 часа
тук!!!          дата на публикуване 31.08.2015 г. 14:01 часа
тук!!!          дата на публикуване 31.08.2015 г. 13:41 часа
тук!!!          дата на публикуване 28.05.2015 г. 10:09 часа
тук!!!          дата на публикуване 28.05.2015 г. 10:01 часа
Информация за дата на приключване на договора
Дата и основание за освобождаване, усвояване или задържане на гаранция за изпълнение
 Дата и основание за освобождаване на гаранция за участие  
тук!!!          дата на публикуване 19.06.2015 г. 13:41 часа
тук!!!          дата на публикуване 19.06.2015 г. 14:10 часа
тук!!!          дата на публикуване 19.06.2015 г. 15:15 часа
тук!!!          дата на публикуване 19.06.2015 г. 15:51 часа
тук!!!          дата на публикуване 19.06.2015 г. 15:55 часа


Друга полезна информация

Съобщение за отваряне на Плик 3  "Предлагана цена"
дата на публикуване 09.04.2015 г. 12:03 часа
 

 
Връзки
new1.gifodp-logo.png oopak.jpg logo-oprd.gif4_ESF_bg.jpgleaderlogo.jpg strategy1.PNG