+ A | - a | Нулиране
Информация за плащанията

Информация за плащанията

Тази група документи обхваща информация за датата, основанието и размера на всяко извършено пла­щане по договорите за обществени поръчки и по договори­те за подизпълнение, включително за авансовите плащания. 


Тъй като ЗОП използва термина "информация", следва, че възложителят е длъжен да публикува в профила на купувача не конкретни първични счетоводни документи, а систематизи­рана информация, която би могла да се изготви във формата на справка и да съдържа предмета на обществената поръчка, дата, основание и размер на всяко отделно плащане по до­говора за обществена поръчка.
Връзки
new1.gifodp-logo.png oopak.jpg logo-oprd.gif4_ESF_bg.jpgleaderlogo.jpg strategy1.PNG