+ A | - a | Нулиране
Депозирани в процес на оценка

Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027

Проект

Вх. рег. №: BG05SFPR002-2.003-0022

Бъдеще за децата в община Завет
Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027,
BG05SFPR002-2.003 - БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА

-----------------------------------------------------------


Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Вх. рег. №: BG06RDNP001-7.019-0026

„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ RAZ3001 /III-205, ИСПЕРИХ – ВЕСЕЛЕЦ/ - ИВАН ШИШМАНОВО/ - III-205“

Програма за развитие на селските райони,
BG06RDNP001-7.019 - Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Връзки
new1.gifodp-logo.png oopak.jpg logo-oprd.gif4_ESF_bg.jpgleaderlogo.jpg strategy1.PNG