+ A | - a | Нулиране
Начална пресконференция

eu.png                    
              zavet_gerb11.jpg               
                pr.jpg


В Община Завет се проведе начална
пресконференция по проект
„Активирани и мотивирани младежи от Община Завет“

   В изпълнение на Договор № BG05M9OP001-1.002-0126-C01 по Проект „Активирани и мотивирани младежи от Община Завет“, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и Инициативата за младежка заетост, на 27.06.2016 г. от  11.00 часа в зала № 111 на Общинска администрация Завет, се проведе начална пресконференция за проект „Активирани и мотивирани младежи от Община Завет“ по Договор № BG05M9OP001-1.002-0126-C01 с УО на ОПРЧР за 100 % безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, от Европейския социален фонд на Европейския съюз и Инициативата за младежка заетост, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ”.
  Пресконференцията бе открита от г-н Пламен Абаджиев, управител на фирма „ПАРНАС“ ООД, гр. Русе, изпълнител на дейностите по информация и публичност. Участниците бяха приветствани от кмета на Община Завет г-н Ахтер Велиев, а ръководителят на проекта г-жа Х. Добруджан представи подробно основните дейности и постигнатите до момента резултати от изпълнението на проекта. В пресконференцията взеха участие представители на местната власт, на ДБТ, на училища, читалища, на партньора и медии.

 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и Инициативата за младежка заетост.

 img_0562.jpg  img_0566.jpgПроект BG05M9ОP001-1.002-0126 „Активирани и мотивирани младежи от Община Завет“,  е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост
Връзки
new1.gifodp-logo.png oopak.jpg logo-oprd.gif4_ESF_bg.jpgleaderlogo.jpg strategy1.PNG