+ A | - a | Нулиране
Информация за изпълнение на дейност

eu.png    
              zavet_gerb11.jpg               
                pr.jpg


Проект „Активирани и мотивирани младежи от Община Завет“

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020,
 съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и
 Инициативата за младежка заетост

 Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ”

 Договор № BG05M9OP001-1.002-0126-C01 от 18.04.2016 г.


   Приключи изпълнението на дейност „Идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 годишна възраст включително, които не са в образование или обучение, и активиране за включването им на пазара на труда“ по проект „Активирани и мотивирани младежи от Община Завет“, Договор № BG05M9OP001-1.002-0126-CC01.
   Изпълнител на дейността е партньора по проекта – Сдружение с нестопанска цел „Агробизнесцентър – Кубрат“.
  В изпълнение на дейността експерти извършиха посещения на населените места в състава на община Завет, идентифицираха  лица от целевата група – младежи на възраст от 15 до 29 години, които не са в обучение, не са включени в заетост и не са регистрирани в дирекция „Бюро по труда“. Проучиха нуждите и нагласите на целевата група.
 
Резултат от изпълнението на дейността: идентифицирани 28 младежи на възраст от 15 до 29 години, които не са в обучение, не са включени в заетост и не са регистрирани в дирекция „Бюро по труда“, включени във фокус група, за последващите обучения по проекта за мотивация за активно търсене на работа и придобиване на професионална квалификация.


Проект BG05M9ОP001-1.002-0126 „Активирани и мотивирани младежи от Община Завет“,  е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост


Връзки
new1.gifodp-logo.png oopak.jpg logo-oprd.gif4_ESF_bg.jpgleaderlogo.jpg strategy1.PNG