+ A | - a | Нулиране
Пазарни монсултации и външно участие при подготовка на информация


Доставка инсталация и въвеждане в експлоатация на интернет достъп за нуждите на изградени WIFI зони по изискванията на инициативата WIFI4EU на територията на Община Завет".
повече информация...

дата на публикуване:04.09.2019 г.

Доставка на интернет за нуждите на Общинска администрация Завет".
повече информация...

дата на публикуване:04.09.2019 г.

Доставка чрез покупка на нов лек автомобил по проект № BG05M9OP001-2.040-0075-C01 „Патронажна грижа в община Завет и община Цар Калоян“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020“.
повече информация...

дата на публикуване:01.08.2019 г.

Предоставяне за временно ползване и сервизна дейност /монтаж и почистване/ на мобилни тоалетни кабини на територията на гр. Завет“.

повече информация...

дата на публикуване:01.08.2019 г.

„Избор на изпълнител за възлагане на организация и провеждане на  обучения  и супервизия на персонала по  проект  BG05M9OP001-2.040-0075-C01 „Патронажна грижа в община Завет и община Цар Калоян“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
повече информация...

дата на публикуване:11.07.2019 г.

„Текущ ремонт на общински път RAZ3001/ III – 205, Исперих – Веселец/ - Иван Шишманово - /III – 205/, на територията на община Завет“
повече информация...

дата на публикуване:11.07.2019 г.

"Предоставяне на психологическа подкрепа за децата и работа с родители чрез включването им в обучения и насърчаване активното им участие в образователния процес“  по  проект  № BG05M9OP001-2.018-0043-2014BG05M2OP001-C01 "Нови възможности и нови хоризонти за уязвимите граждани на Община Завет", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020
повече информация...

дата на публикуване:03.07.2019 г.

„Организиране и провеждане на  информационни кампании, обучения, тренинги и психологически консултации“ по  проект  № BG05M9OP001-2.018-0043-C01 "Нови възможности и нови хоризонти за уязвимите граждани на Община Завет", финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
повече информация...

дата на публикуване:03.07.2019 г.

"Доставка на съдове за твърди битови отпадъци за нуждите на Община Завет"
повече информация...

дата на публикуване:25.06.2019 г.

Покана за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за определяне размера на разходите за изпълнението на видовете СМР във връзка с кандидатстване по проект "Подобряване състоянието на окколната среда и оптимизиране на енергопотреблението чрез основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на административни сгради в община Завет", Подобект: "Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на сградата на Общинска администрация Завет" - I етап
повече информация...

дата на публикуване:20.02.2019 г.

Покана за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за "Доставка чрез покупка на специализиран лекотоварен автомобил - нов, за превоз на храна с хладилен агрегат за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Завет".
повече информация...

дата на публикуване:13.12.2018 г.

Покана за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за "Доставка и монтаж на столове за зрителната за на Народно Читалище "Саморазвитие 1902", гр. Завет".
повече информация...

дата на публикуване:13.12.2018 г.

Покана за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за "Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за Детска градина "Слънчо" гр. Завет, Детска градина "Червената шапчица" с. Брестовене и Детска градина "Радост" с. Острово".
повече информация...

дата на публикуване:13.12.2018 г.

Покана за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за "Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за Домашен социален патронаж гр. Завет"
повече информация...

дата на публикуване:13.12.2018 г.

Покана за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за определяне на разходите за изпълнението на видовете СМР във връзка с кандидатстване по проект "Подобряване състоянието на окколната среда и оптимизиране на енергопотреблението чрез основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на административни сгради в община Завет", Подобект: "Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на сградата на Общинска администрация Завет" - I етап
повече информация...

дата на публикуване:30.11.2018 г.

Покана за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за "Обзавеждане на общинска образователна инфраструктура - Детска градина "Слънчо" гр. Завет, Детска градина "Червената шапчица" с. Брестовене и Детска градина "Радост" с. Острово.
повече информация...

дата на публикуване:05.07.2018 г.

Покана за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за определяне на разходите за изпълнението на видовете СМР по ОвК във връзка с кандидатстване по проект "Подобряване състоянието на окколната среда и оптимизиране на енергопотреблението чрез основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на административни сгради в община Завет", Подобект: "Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на сградата на Общинска администрация Завет"
повече информация...

дата на публикуване:04.07.2018 г.

Покана за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за определяне на разходите за изпълнението на видовете СМР във връзка с кандидатстване по проект "Подобряване състоянието на окколната среда и оптимизиране на енергопотреблението чрез основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на административни сгради в община Завет", Подобект: "Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на сградата на Общинска администрация Завет"
повече информация...

дата на публикуване:02.07.2018 г.

Покана за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за определяне на пазарната стойност на обществена поръчка с предмет "Доставка на контейнери 1100 л., тип "Бобър" и метална кофа 110 л., тип "Мева" за нуждите на общинска администрация гр. Завет"
повече информация...

дата на публикуване:15.05.2018 г.

Покана за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за определяне на пазарната стойност на обществена поръчка с предмет "Доставка и гаранционно обслужване на нова, неупотребявана компютърна и офис техника за нуждите на общинска администрация гр. Завет"
повече информация...

дата на публикуване:15.05.2018 г.

Подготовка на документация за възлагане на обществена поръчка с предмет "Избор на изпълнител за СМР на обект "Изграждане на градски пазар" в гр. Завет"

повече информация...

дата на публикуване:19.10.2016 г.


Във връзка с предстоящото кандидатстване на община Завет с проектно предложение „Запазване на духовния и културен живот на населението, чрез обновяване на Народно читалище „Саморазвитие 1902”  повече информация...

дата на публикуване:14.09.2016 г.

Подготовка на документация за възлагане на обществена поръчка с предмет "Извършване на СМР за рeмонт на общинска улична мрежа в населените места от територията на община Завет"
повече информация...

дата на публикуване:07.09.2016 г.
Връзки