+ A | - a | Нулиране
Информация за изпълнение на дейност

eu.png    
              zavet_gerb11.jpg               
                pr.jpg


Проект „Активирани и мотивирани младежи от Община Завет“

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020,
 съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и
 Инициативата за младежка заетост

 Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ”

 Договор № BG05M9OP001-1.002-0126-C01 от 18.04.2016 г.

  Приключи обучението за придобиване на професионална квалификация на младежи до 29-годишна възраст“ по проект „Активирани и мотивирани младежи от Община Завет“.
 В обучението за придобиване на първа квалификационна степен за професия "Работник в озеленяването", специалност „ Озеленяване и цветарство се включиха 26 представители на целевата група до 29 години, които не са в обучение или образование, не са включени в заетост и не са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“.
 Обучението се проведе в периода от 07 септември до 31 октомври 2016 г. в гр. Завет при 8 /осем/ часово дневно обучение.
 Общата продължителност на обучението е 300 учебни часа, от които  90 часа теория и 210 часа практика.

 Участниците в обучението придобиха знания и умения за агротехническа подготовка на площите за озеленяване, подготовка на посадъчния материал, засаждане и грижа за засадената декоративно-дървесна и храстова растителност, затревяване и поддържане на тревни площи.
 Завършилите успешно обучението получиха Удостоверения за придобита първа степен на професионална квалификация.

 Обучаваща организация:
ЦПО СНЦ „ИНСАЙТ“, съгласно Договор с рег. № 18/ 23.08.2016 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Организиране и провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация на младежи до 29-годишна възраст“
 
Стойност на договора: 15 600,00 лв. с вкл. ДДС.


akt4.jpg
  akt5.jpg

 akt6.jpg

Проект BG05M9ОP001-1.002-0126 „Активирани и мотивирани младежи от Община Завет“,  е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост
Връзки
new1.gifodp-logo.png oopak.jpg logo-oprd.gif4_ESF_bg.jpgleaderlogo.jpg strategy1.PNG