+ A | - a | Нулиране
Информация за изпълнение на дейност


eu.png    
              zavet_gerb11.jpg               
                pr.jpgПроект „Активирани и мотивирани младежи от Община Завет“

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020,
 съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и
 Инициативата за младежка заетост

 Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ”

 Договор № BG05M9OP001-1.002-0126-C01 от 18.04.2016 г.


   На 10 ноември 2016 година (четвъртък ) стартира изпълнението на дейност „ Наемане на 26 лица от целевата група на длъжност  „Работник озеленяване“  по проект „Активирани и мотивирани младежи от община Завет“,  Договор № BG05M9OP001-1.002-0126-C01 от 18.04.2016 г.
 Дейността предвижда наемане на преминалите успешно курса на обучение 26 икономически неактивни младежи до 29 годишна възраст включително, които не са в образование или обучение, и активиране за включването им на пазара на труда.Община Завет  сключи трудови договори с 26 лица от целевата група, като ги назначи на длъжност „Работник озеленяване“ за период от шест месеца на 8 часов работен ден.
  Наетите по проекта младежи ще бъдат ангажирани в заетост  по поддръжка на зелените площи, градинки, улици, междублокови пространства и гробищни паркове в населените места от община Завет.Проект BG05M9ОP001-1.002-0126 „Активирани и мотивирани младежи от Община Завет“,  е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост


Връзки
new1.gifodp-logo.png oopak.jpg logo-oprd.gif4_ESF_bg.jpgleaderlogo.jpg strategy1.PNG