+ A | - a | Нулиране
Кръгла маса
eu.png              zavet_gerb11.jpg               
                pr.jpg

В общинска администрация Завет се проведе заключителна кръгла маса
 
по проект „Активирани и мотивирани младежи от Община Завет“

         На 7 април 2017 г. от 10.00 часа в сградата на общинска администрация Завет  в изпълнение на Договор № BG05M9OP001-1.002-0126-C01 по проект „Активирани и мотивирани младежи от Община Завет“, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и Инициативата за младежка заетост се проведе заключителна кръгла маса.  Тя е част от дейностите за информация и публичност по проект „Активирани и мотивирани младежи от Община Завет“.
          Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и е насочен към активиране и интегриране на трудовия пазар на младежи от 15 до 29 годишна възраст от община Завет, които не са в образование или обучение, не са включени в заетост при работодател и не са регистрирани като безработни лица в Бюрото по труда.
 
        В събитието взеха участие г-н Ертан Бахар, заместник кмет на общината, г-н Павлин Петров, представител на партньора по проекта СНЦ „Агробизнесцентър-Кубрат“, кметове на кметства, екипът за управление на проекта, неправителствени организации, дирекция „Бюро по труда“ гр.Кубрат, дирекция „Социално подпомагане“ гр.Кубрат и представители от общинска администрация.
       Презентация на проекта по дейности направи ръководителя на проекта, г-жа Халиме Добруджан, която завърши с интересна и оживена дискусия по изпълнението на проекта.
  
    Целта на заключителната кръгла маса е да се анализират и оценят резултатите от проекта, проблемите на целевата група и установяването на трайно партньорство между участниците в проекта – бенефициент, партньор, целева група, медии, образователни институции и Бюро по труда, което ще се използва в бъдещи проекти и инициативи.
         Г-н Бахар изрази своите благодарности към участниците и организаторите за приноса им за реализирането на проекта, както  и на гостите за участието им в Заключителната кръглата маса.


kr2.jpg
 kr1.jpg


Проект BG05M9ОP001-1.002-0126 „Активирани и мотивирани младежи от Община Завет“,  е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост


Връзки
new1.gifodp-logo.png oopak.jpg logo-oprd.gif4_ESF_bg.jpgleaderlogo.jpg strategy1.PNG