+ A | - a | Нулиране
Конкурс


О Б Щ И Н А   З А В Е Т
  ОБЯВЯВА
 
КОНКУРС  ЗА  ЕСЕ  И РИСУНКА
 40+ ГОДИНИ „РАЛОМЕКС“ АД гр. ЗАВЕТ

    РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА

 І. РАЗДЕЛ „ЕСЕ“:
 Тема: „Вярвам в доброто и промяната на моя роден край“
 Обем: до 2 (два) стандартни машинописни листа
 Всички произведения да бъдат придружени от следната информация:
 Име на автора, възраст, пощенски адрес, телефон и имейл за контакт
 Творбите се изпращат на имейл адрес: mnaneva@zavet-bg.com или на място на адрес: гр. Завет, ул. „Лудогорие“ № 19, стая № 203 от 18 април до 15,00 часа на 17 май 2017 г.
 
Възрастова група: без ограничения
 Авторите на отличените творби ще получат грамота и парична награда:
 Първо място – 80,00 лв.
 Второ място -  60,00 лв.
 Трето място – 40,00 лв.

 ІІ. РАЗДЕЛ „РИСУНКА“
 Тема: „Моят роден край през очите ми“
 Формат: А3 - 300/420 мм.
 Техника: Без ограничения
 Възрастова група:
 
І група:  І – ІV клас (вкл.)
 ІІ група: V – VІІІ клас (вкл.)
 ІІІ група: ІХ – ХІІ клас (вкл.)
 Участници: Учащи на територията на община Завет
 Творбите се изпращат или представят на място на адрес: гр. Завет, ул. „Лудогорие“ № 19, стая № 203 от 18 април до 15,00 часа на 17 май 2017 г.
 
Изпратените творби да бъдат придружени от следната информация:
 Име на автора, възраст, пощенски адрес, телефон за контакт
 Авторите на отличените творби ще получат грамота и парична награда:
 Първо място – 80,00 лв.
 Второ място -  60,00 лв.
 Трето място – 40,00 лв.
 Всеки автор може да участва в конкурсите с една творба в раздел, жури ще определи класираните на І, ІІ и ІІІ място творби за всеки един раздел.
 Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризиране и презентиране на конкурса.
 Конкурсните творби, които не отговарят на посочените в регламента изисквания няма да се журират.
 На 24 май 2017 г. в съответното училище ще бъдат обявени резултатите и  наградени авторите на отличените творби от проведените конкурси.
 Паричните награди са осигурени от „Раломекс“ АД гр. Завет
 За допълнителна информация на тел.: 0892 208 434, 0877 208 445 
Връзки