+ A | - a | Нулиране
Прием на декларации по ЗМДТ


I. Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху недвижими имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти на територията на общината
 • Правно основание - чл.14 от ЗМДТ.
 • Допустим заявител - собственикът, съответно носителят на ограниченото вещно право относно имоти на територията на Община Завет. Съгласно изричното правило на чл.14, ал. 4 ЗМДТ подадената декларация от един собственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици или ползватели.
 • Част III - попълва се само от данъчно задължени лица - ПРЕДПРИЯТИЯ!
 • Подава се само за нежилищни имоти на предприятия!
 • Начин на заявяване - лично или с пълномощно в гр. Завет - звено "МДТ".
 • ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОБЛАГАНЕ С ГОДИШЕН ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЗА НОВОПОСТРОЕНИ ИЛИ ПРИДОБИТИ ПО ДРУГ НАЧИН ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
 • Срок за изпълнение - в двумесечен срок от придобиването на облагаем недвижим имот или от учредяване на право на ползване върху такъв имот, съответно от настъпването на обстоятелство, което има значение за определяне на данък (чл.14, ал.1 ЗМДТ). Ако придобиването е по наследство декларацията се подава в 6 - месечен срок от откриване на наследството респективно от узнаването, че наследството е открито.
 • Цени и такси - безплатна. 

II. Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху наследствата
 • Правно основание - чл.32, ал.1 от ЗМДТ
 • Допустим заявител - Данъчно задължени лица за подаване на декларация по чл.49, ал.3 ЗМДТ са (чл.45 ЗМДТ): -приобретателят на имуществото (надареният, лицето, на което е опростено задължение и прочие); - прехвърлителят, ако е уговорено изрично - в този случай другата страна е поръчител; -двете страни едновременно, ако е уговорено изрично; - прехвърлителят, когато приобретателят е в чужбина. Следователно данъчно задължени лица за подаване на този вид декларация могат да бъдат както физически с постоянен адрес в Община Завет, така и юридически лица, с адрес по регистрация в Община Завет.
 • Начин на Заявяване - лично или с пълномощно в гр. Завет - звено "МДТ".
 • ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВАТА
 • Срок за изпълнение - декларацията се подава в 6 - месечен срок от откриване на наследството респективно от узнаването, че наследството е открито.
 • Цени и такси - безплатна.

III. Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежаван лек автомобил.
При придобиването по възмезден начин декларацията се подава в 2-месечен срок от придобиването от собственик с постоянен адрес, съответно седалище в Община Завет; за лек автомобил, който не е регистриран за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията му за движение.
Подадената декларация от един от съсобствениците ползва останалите съсобственици.При придобиване по наследство, декларацията се подава в срок от 6 месеца от откриване на наследството, когато наследодателят (съпруг, низходящ родител, брат или сестра) е с последен постоянен адрес в Община Завет; наследник или заветник, който не е съпруг, низходящ, родител, брат или сестра подава декларацията в срок от 6 месеца от узнаването, че наследството е открито.За имуществата на лица, обявени от съда за отсъстващи, декларацията се подава от лицата, които се явяват наследници на обявения за отсъстващ към момента на последното известие от него. В тези случаи 6-месечният срок за подаване на декларацията започва да тече от въвеждането във владение.Когато наследникът е лице, което е било заченато към момента на откриване на наследството и е живо родено, 6-месечният срок за неговите законни представители започва да тече от деня на раждането му.Наследствени имущества, за които данъчно задължените лица са узнали след изтичане на посочените по - горе срокове, се декларират в едномесечен срок от узнаването. В тези случаи дължимият данък се преизчислява.Подадена в срок декларация от един наследник ползва и другите наследници.
 • Правно основание - чл.54, ал.1 от ЗМДТ.
 • Допустим заявител - Собствениците на лекия автомобил с постоянен адрес, съответно седалище в Община Завет или такива, които нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната, но притежавания от тях лек автомобил е регистриран в Община Завет; Наследници или заветници (или техни законни представители) на наследодател с постоянен адрес в Община Завет.
 • Начин на заявяване - лично или с пълномощно в гр. Завет - звено "МДТ".
 • ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБЛАГАНЕ С ГОДИШЕН ДАНЪК ВЪРХУ ПРИТЕЖАВАН ЛЕК АВТОМОБИЛ
 • Срок за изпълнение - незабавно.
 • Цени и такси - безплатна.

IV. Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежаваното пътно превозно средство, без леки автомобили.
При придобиването по възмезден начин декларацията се подава в 2-месечен срок от придобиването от собственик с постоянен адрес, съответно седалище в Община Завет; за лек автомобил, който не е регистриран за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията му за движение.Подадената декларация от един от съсобствениците ползва останалите съсобственици.При придобиване по наследство, декларацията се подава в срок от 6 месеца от откриване на наследството, когато наследодателят (съпруг, низходящ родител, брат или сестра) е с последен постоянен адрес в Община Завет; наследник или заветник, който не е съпруг, низходящ, родител, брат или сестра подава декларацията в срок от 6 месеца от узнаването, че наследството е открито.За имуществата на лица, обявени от съда за отсъстващи, декларацията се подава от лицата, които се явяват наследници на обявения за отсъстващ към момента на последното известие от него. В тези случаи 6-месечният срок за подаване на декларацията започва да тече от въвеждането във владение.Когато наследникът е лице, което е било заченато към момента на откриване на наследството и е живо родено, 6-месечният срок за неговите законни представители започва да тече от деня на раждането му.Наследствени имущества, за които данъчно задължените лица са узнали след изтичане на посочените по - горе срокове, се декларират в едномесечен срок от узнаването. В тези случаи дължимият данък се преизчислява.Подадена в срок декларация от един наследник ползва и другите наследници.
 • Правно основание - чл.54, ал.1 от ЗМДТ.
 • Допустим заявител - Собствениците на превозни средства с постоянен адрес, съответно седалище в Община Завет или такива, които нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната, но притежаваното от тях превозно средство е регистрирано в Община Завет; Наследници или заветници (или техни законни представители) на наследодател с постоянен адрес в Община Завет.
 • Начин нз заявяване - лично или с пълномощно в гр. Завет - звено "МДТ".
 • ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОБЛАГАНЕ С ГОДИШЕН ДАНЪК ВЪРХУ ПРИТЕЖАВАНО ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО, БЕЗ ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ
 • Срок за изпълнение - незабавно.
 • Цени и такси - безплатна.

V. Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежавано плавателно средство.
При придобиването по възмезден начин декларацията се подава в 2-месечен срок от придобиването от собственик с постоянен адрес, съответно седалище в Община Завет; за лек автомобил, който не е регистриран за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията му за движение.Подадената декларация от един от съсобствениците ползва останалите съсобственици.При придобиване по наследство, декларацията се подава в срок от 6 месеца от откриване на наследството, когато наследодателят (съпруг, низходящ родител, брат или сестра) е с последен постоянен адрес в Община Завет; наследник или заветник, който не е съпруг, низходящ, родител, брат или сестра подава декларацията в срок от 6 месеца от узнаването, че наследството е открито.За имуществата на лица, обявени от съда за отсъстващи, декларацията се подава от лицата, които се явяват наследници на обявения за отсъстващ към момента на последното известие от него. В тези случаи 6-месечният срок за подаване на декларацията започва да тече от въвеждането във владение.Когато наследникът е лице, което е било заченато към момента на откриване на наследството и е живо родено, 6-месечният срок за неговите законни представители започва да тече от деня на раждането му.Наследствени имущества, за които данъчно задължените лица са узнали след изтичане на посочените по - горе срокове, се декларират в едномесечен срок от узнаването. В тези случаи дължимият данък се преизчислява.Подадена в срок декларация от един наследник ползва и другите наследници.
 • Правно основание - чл.54, ал.1 от ЗМДТ.
 • Допустим заявител - Собствениците на плавателни средства с постоянен адрес, съответно седалище в Община Завет или такива, които нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната, но притежаваното от тях плавателно средство е регистрирано е регистрирано в Община Завет; Наследници или заветници (или техните законни представители) на наследодател с постоянен адрес в Община Завет.
 • Начин на заявяване - лично или с пълномощно в гр. Завет - звено "МДТ".
 • ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОБЛАГАНЕ С ГОДИШЕН ДАНЪК ВЪРХУ ПРИТЕЖАВАНО ПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО
 • Срок за изпълнение - незабавно.
 • Цени и такси - безплатна.

VI. Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежавано пътно въздухоплавателно средство  При придобиването по възмезден начин декларацията се подава в 2-месечен срок от придобиването от собственик с постоянен адрес, съответно седалище в Община Завет; за лек автомобил, който не е регистриран за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията му за движение.Подадената декларация от един от съсобствениците ползва останалите съсобственици.При придобиване по наследство, декларацията се подава в срок от 6 месеца от откриване на наследството, когато наследодателят (съпруг, низходящ родител, брат или сестра) е с последен постоянен адрес в Община Завет; наследник или заветник, който не е съпруг, низходящ, родител, брат или сестра подава декларацията в срок от 6 месеца от узнаването, че наследството е открито.За имуществата на лица, обявени от съда за отсъстващи, декларацията се подава от лицата, които се явяват наследници на обявения за отсъстващ към момента на последното известие от него. В тези случаи 6-месечният срок за подаване на декларацията започва да тече от въвеждането във владение.Когато наследникът е лице, което е било заченато към момента на откриване на наследството и е живо родено, 6-месечният срок за неговите законни представители започва да тече от деня на раждането му.Наследствени имущества, за които данъчно задължените лица са узнали след изтичане на посочените по - горе срокове, се декларират в едномесечен срок от узнаването. В тези случаи дължимият данък се преизчислява.Подадена в срок декларация от един наследник ползва и другите наследници.
 • Правно основание - чл.54, ал.1 от ЗМДТ.
 • Допустим заявител - Собствениците на пътни въздухоплавателни средства с постоянен адрес, съответно седалище в Община Завет или такива, които нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната, но притежаваното от тях пътно въздухоплавателно средство е регистрирано в Община Завет; Наследници или заветници (или техните законни представители) на наследодател с постоянен адрес в Община Завет.
 • Начин на заявяване - лично или с пълномощно в гр. Завет - звено "МДТ".
 • ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОБЛАГАНЕ С ГОДИШЕН ДАНЪК ВЪРХУ ПРИТЕЖАВАНО ПЪТНО ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО
 • Срок за изпълнение - незабавно.
 • Цени и такси - безплатна.


VII. Приемане и обработване на декларация за облагане с годишен патентен данък

Данъчните декларации за облагане с годишен патентен данък се подава в Община Завет в следните случаи:
- ако обектът, в който се извършва патентна дейност се намира на територията на Община Завет;
- ако постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец е в Община Завет, когато същите не извършват патентната дейност в обект или патентната дейност не се извършва от постоянно място;
- когато данъчната декларация за облагане с годишен патентен данък на чуждестранно физическо лице се подава чрез пълномощник с постоянен адрес в Община Завет.

Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъчна декларация по образец, в която декларират до 31 януари на текущата година обстоятелствата, свързани с определянето на данъка, в 7-дневен срок от датата на прехвърлянето.

При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец декларация за облагане с годишен патентен данък се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на прехвърлянето.

Лицата подават и данъчна декларация за облагане с годишен патентен данък в срок до края на месеца, следващ месеца, през който са възникнали следните обстоятелства:
- когато в рамките на 12 последователни месеца едно физическо лице е прекратило патентна дейност и/или е образувало ново предприятие, което извършва патентна дейност, и сумарният оборот на двете предприятия е повече от 50 000 лв. за 12 последователни месеца;
- когато в рамките на текущата данъчна година оборотът на лицето превиши 50 000 лв. или лицето се регистрира по Закона за данък върху добавената стойност.
 • Правно основание - чл.61н от ЗМДТ.
 • Допустим заявител - Лицата, които осъществяват патентна дейност в Община Завет;  Лицата, които имат постоянен в Община Завет, когато оцъществяваната от тях дейност не се извършва в обект или не се извършва постоянно място; Пълномощник с постоянен адрес в Община Завет, когато подава декларация за извършване на патентна дейност от чуждестранно физическо лице.
 • Начин на заявяване - лично или с пълномощно в гр. Завет - звено "МДТ".
 • ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБЛАГАНЕ С ГОДИШЕН ПАТЕНТЕН ДАНЪК
 • Срок на изпълнение - незабавно.
 • Цени и такси - безплатна.

VIII. Приемане и обработване на декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване


IX. Приемане и обработване на декларация за определяне на ТБО за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битовите отпадъци според количеството на битовите отпадъци съобразно вида, броя и честотата на извозване на ползваните през годината съдове за изхвърляне на битови отпадъци.

 • Правно основание - чл.20е, ал.1 от Наредба №9.
 • Допустим заявител - Граждани и предприятия, попадъщи в границите на организираното сметосъбиране и сметоизвозване.
 • ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ТБО
 • Срок на изпълнение - до 30 ноември на предходната година.
 • Цени и такси - безплатна.

X. Приемане и обработване на декларация за имоти придобити през текущата година или сле 30 ноември на предходната година, за които предходният собственик е упражнил правата си за определяне на ТБО.

 • Правно основание - чл.20ж, ал.2 от Наредба №9 и чл. 14 от ЗМДТ.
 • Допустим заявител - Собственик имащ правото да запази установения ред за определяне на таксата, който се е прилага за тези имоти през текущата година, в случаите, когато не се променя предназначението на имота.
 • ДЕКЛАРАЦИЯ
 • Срок на изпълнение - През текущата година или след 30 ноември на предходната година.
 • Цени и такси - безплатна.

XI. Приемане и обработване на декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

 • Правно основание - чл.20з, ал.5 от Наредба №9.
 • Допустим заявител - Граждани и предприятия,с учредено вещно право на ползване за имоти извън границите на организираното сметосъбиране и сметоизвозване, които няма да се възползват от услугата по сметосъбиране и сметоизвозване.
 • ДЕКЛАРАЦИЯ
 • Срок на изпълнение - до 31 декамври на предходната година.
 • Цени и такси - безплатна.

Съдържание
Пресцентър

Културен календар

Обяви по инвестиционни предложения

Услуги
Административни услуги
Електронни услуги

Местни данъци и такси

Профил на купувача
Конкурси, Търгове, Концесии


Бюджет
Проектобюджет
Бюджет
Отчети
Финансови отчети
Касови отчети
 
Месечни отчетиАнтикорупция
Сигнали по ЗЗЛПСПОИН
Връзки
new1.gifodp-logo.png oopak.jpg logo-oprd.gif4_ESF_bg.jpgleaderlogo.jpg strategy1.PNG