+ A | - a | Нулиране
Съобщение по проект Проект "Развитие на социалното предприемачество в община Завет"


eu.png              zavet_gerb11.jpg               
                pr.jpgОБЩИНА ЗАВЕТ, ОБЛАСТ РАЗГРАД

BG05M9OP001-2.010 „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”                                                                                                     
                                                                                                    
Проекта се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020


Проект„Развитие на социалното предприемачество в Община Завет“

  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

  Процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“

  Договор № BG05M9OP001-2.010-0328-С01 от 16.15.2018 г.

   Във връзка с изпълнението на проект „Развитие на социалното предприемачество в Община Завет“ се извърши подбор и класиране на кандидатите. Подборът на лицата се извърши въз основа на критерии, утвърдени в процедура за подбор, която се основава на принципите за равни възможности и недопускане на дискриминация, равенство между половете и устойчиво развитие.

   Списък на одобрените лица (целева група), включени в дейностите по проекта:
       Име, презиме и фамилия
1.         Стефан Ю. Стоилов
2.         Евгени В. Иванов
3.         Гюнай Н. Мехмед
4.         Джавит Ф. Дауд
5.         Рамис М. Расимов
6.         Гюлтерие С. Махмудова
7.         Акиф Х. Бобакрай
8.         Мехмед И. Дущубаклъ
9.         Юксел Х. Ибрахим
10.       Рейхан Р. Рашид
11.       Неджиб К. Хасан
12.       Хатче В. Фариз
13.       Бахри З. Махмудов
14.       Али К. Али
15.       Халиме Х. Осман
16.       Муаззес А. Мурад
17.       Емине К. Мехмед
18.       Гюлсевим М. Джамбаз
19.       Садет А. Караисмаил
20.       Ембие А. Бекир
21.       Фердие Е. Рушидова
22.       Айше Ф. Ахмедова
23.       Нуртен А. Сали
24.       Ергюл Р. Хюсеин
25.       Атче Ю. Осман
26.       Гюсюм Р. Исмаил
27.       Метин Е. Салим
28.       Лятиф К. Ариф
29.       Мехмед А. Мустанов
30.       Перузя Е. Сюлейман
31.       Елфида Ф. Мустафова
32.       Айше Ш. Ферад  

  На 27 юни 2018 година стартира изпълнението на дейност „Провеждане на мотивационно обучение и предоставяне на психологическа подкрепа на лица от уязвимите групи за включване в заетост“  по проект „Развитие на социалното предприемачество в Община Завет“, Договор № BG05M9OP001-2.010-0328-С01 с избран изпълнител по реда на ЗОП „Ейтпланетс“ ЕООД гр. Рудозем.

   Периода на провеждане на дейността е от 27.06.2018 г. – 01.07.2018 г. Дейността предвижда „Индивидуално психологическо консултиране“ на 32 лица от община Завет, представители на целевата група, което се проведе от психолог, с продължителност 32 астрономически часа, по 1 астрономически час на всяко лице. На представителите на целевата група бе предоставено и „Групово психологическо консултиране“. При изпълнение на дейността се проведе и мотивационно обучение на 32 представители на целевата група с продължителност 30 учебни часа.
   В периода 03.07.2018 г. – 08.07.2018 г. по дейност „Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи“ се проведоха и тренинг обучения на тема „Развитие на умения за общуване и работа в група“, „Развитите на навици и умения за живот и организиране на дейности“, „Автономност и независимост“, като представителите на целевата група бяха разпределени в две групи по 16 лица.
   За преминалите обучения лицата от целевата група получиха сертификати.  

   На 09 юли 2018 година стартира изпълнението на дейност Провеждане на професионални обучения за повишаване на професионалната квалификация по професия „Работник в озеленяването” и „Помощник в строителството“ по проект „Развитие на социалното предприемачество в Община Завет“.
  С лицата преминали успешно професионалните обучения ще бъдат сключени трудови договори за  осигуряване на 8 часова заетост в социалното предприятие, чрез назначаването им от 01.09.2018 г. на 32 свободни работни места, 16 от тях на длъжност „Работник озеленяване“ и 16 на длъжност „Общ работник, строителство на сгради“, които ще бъдат ангажирани по проекта в продължение на 12 месеца.

 pr1_18.jpg                                 pr2_18.jpgПроект BG05M9ОP001-2.010-0328  „Развитие на социалното предприемачество в Община Завет“,  финансиран от Оперативна програма
  „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Връзки
new1.gifodp-logo.png oopak.jpg logo-oprd.gif4_ESF_bg.jpgleaderlogo.jpg strategy1.PNG