+ A | - a | Нулиране
Съобщение по проект Проект "Развитие на социалното предприемачество в община Завет"eu.png              zavet_gerb11.jpg               
                pr.jpgОБЩИНА ЗАВЕТ, ОБЛАСТ РАЗГРАД

BG05M9OP001-2.010 „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”                                                                                                     
                                                                                                    
Проекта се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020


Проект„Развитие на социалното предприемачество в Община Завет“

  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

  Процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“

  Договор № BG05M9OP001-2.010-0328-С01 от 16.15.2018 г.

  На 09 юли 2018 година стартира изпълнението на дейност Провеждане на професионални обучения за повишаване на професионалната квалификация по професия „Работник в озеленяването” и „Помощник в строителството“ по проект „Развитие на социалното предприемачество в Община Завет“, Договор № BG05M9OP001-2.010-0328-С01 с избран изпълнител по реда на ЗОП Сдружение „ИНСАЙТ“ гр. Смолян.
  Периода на провеждане на дейността е от 09.07.2018 г. до края на месец август 2018 г. Дейността предвижда „Провеждане на професионално обучение на 16 лица за повишаване на професионалната квалификация по професия „Работник в озеленяването“ код по СППО 622030 специалност „Озеленяване и цветарство“ код по СППО 6220301 – първа степен на професионална квалификация с продължителност на обучението – 300 (триста) учебни часа с обучител инж. Боньо Стоянов и „Провеждане на професионално обучение на 16 лица за повишаване на професионалната квалификация по професия „Помощник в строителството“  код по СППО 582080 специалност „Основни и довършителни работи“ код по СППО 5820801– първа степен на професионална квалификация с продължителност на обучението - 300 (триста) учебни часа с обучител инж. Виолета Кулева.

pr3_18.jpg
                                                    pr4_18.jpgПроект BG05M9ОP001-2.010-0328  „Развитие на социалното предприемачество в Община Завет“,  финансиран от Оперативна програма
  „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Връзки
new1.gifodp-logo.png oopak.jpg logo-oprd.gif4_ESF_bg.jpgleaderlogo.jpg strategy1.PNG