+ A | - a | Нулиране
ОБСЪЖДАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ ЗА 2023 г.

    Днес 18.04.2023 г. от 11 часа в заседателна зала № 111 на Общинска администрация гр.Завет се проведе публично обсъждане на предварителните разчети на Община Завет за 2023 г. Разчетите на Община Завет за 2023 г. са 13 262 084 лв. На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.54, а.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси, Постановление на Министерски съвет № 7 от 19.01.2023 г. за уреждане на бюджетните взаимоотношения, чл.1 и чл.6 от Закона за прилагане на разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., обн. в ДВ, бр. 104 от 30.12.2022 г., представяме за обсъждане и предложения, разчетите за приходите и разходите на Община Завет за 2023 г. Предвид неприетия бюджет на държавата за 2023 г. и невъзможността да се приеме бюджет на Община Завет за 2023 г. ще се предложи на Общински съвет – гр. Завет предварителен разчет за 2023 г., като след приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023г. от Народното събрание, ще се пристъпи към обсъждане и приемане на конкретни параметри по проектобюджета на Община Завет за 2023 г. Настоящата година стартира без редовно правителство и без приет Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г.  Предходните няколко години бяха тежки – години на епидемия, на война и кризи, сложната вътрешноикономическа и непредвидимата политическа обстановка, доведоха до висока инфлация в цялата страна. Поставиха българските общини пред множество предизвикателства, с много неизвестни и с нелеката задача да се балансират адекватно приходите и разходите, за ефективна и ефикасна работа и устойчивост при изпълнението на дейностите от Община Завет, с цел да се осигури стабилност в работата на общината. Разчет 2023 г. ще бъде първият общински разчет, съставен на базата на Закона за прилагане на разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. В Разчета за 2023 г., следва да се предвидят, както необходимите разходи за текущата година, така и средствата за продължаване реализацията на мерки от предходната година и достатъчно резерви за минимизиране на рисковете при евентуално влошаване на социално-икономическите и политическите обстоятелства. Съгласно чл.10 от Постановление на Министерски съвет № 7 от 19.01.2023 г. за уреждане на бюджетните взаимоотношения, Общинските съвети могат да приемат разчети по показатели по Единната бюджетна класификация по индикативния разчет за сметките за средства от Европейския съюз и да определят условия и лимити по бюджетните приходи, помощи и дарения, разходите, бюджетните взаимоотношения (трансферите), бюджетното салдо и операциите в частта за финансирането на бюджетното салдо, съгласно Наредбата по чл.82, ал.1 от Закона за публичните финанси и съгласно размерите и условията, определени с нормативни актове до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. Разчетът на Община Завет за 2023 г. е разработен в съответствие с чл.10 от ПМС № 7/19.01.2023 г. за уреждане на бюджетните взаимоотношения през 2023 г., във връзка с чл.6 от Закона за прилагане на разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., обн. в ДВ, бр. 104 от 30.12.2022 г. и изискванията на Закона за публичните финанси.


raz_1729.png
 raz_1730.png


Съдържание
Пресцентър

Културен календар

Обяви по инвестиционни предложения

Услуги
Административни услуги
Електронни услуги

Местни данъци и такси

Профил на купувача
Конкурси, Търгове, Концесии


Бюджет
Проектобюджет
Бюджет
Отчети
Финансови отчети
Касови отчети
 
Месечни отчетиАнтикорупция
Сигнали по ЗЗЛПСПОИН
Връзки
new1.gifodp-logo.png oopak.jpg logo-oprd.gif4_ESF_bg.jpgleaderlogo.jpg strategy1.PNG