+ A | - a | Нулиране
Етажна собственост.
ДОУПРАВИТЕЛЯ
НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ  
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО,
 

Във връзка със Закона за управление на етажната собственост, в сила от 01.05.2009 г. (ЗУЕС) и Наредба №3 от 17.06.2009 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост (Наредбата), Ви уведомяваме за следното: Съгласно чл. 44, ал. 1 от ЗУЕС и чл. 1 от Наредбата общинската администрация създава и поддържа публичен регистър на сградите или отделните входове в режим на етажна собственост, които се намират на територията й. В тази връзка Ви припомняме, че до 30.06.2010 г. е необходимо да проведете общо събрание по реда определен в ЗУЕС, на което да изберете управителен съвет (управител) и контролен съвет (контрольор) или да учредите сдружение на собствениците. Внасянето на заявлението за вписване в регистъра се извършва от председателя на управителния съвет или управителя на етажната собственост в 14-дневен срок от избирането му, в деловодството на Общинска администрация гр. Завет, находящо се на ул. „Лудогорие” № 19, като за целта носете документ за самоличност. Към заявлението следва да приложите данните от книгата на собствениците, съгл. чл. 7, ал. 5 от ЗУЕС и заверено копие от решението на общото събрание. Министъра на регионалното развитие и благоустройство е утвърдил Примерен правилник за вътрешния ред в етажната собственост по чл. 11, ал. 5 от ЗУЕС , който може да откриете в сайта на Министерството, в сайта на Община Завет на адрес: www.zavet-bg.com. От сайта и в ЦИУГ на Община Завет може да се снабдите с допълнителни екземпляри от заявлението за вписване в регистъра на етажната собственост.За справки и запитвания: тел. 08442/ 20 20, в. 107 – г-н Дениз Татар.   

АХТЕР ВЕЛИЕВ
Кмет на община Завет  

Какво трябва да знаят управителите и собствениците на етажната собственост

Помощни документи:

• ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

• НАРЕДБА № 3 ОТ 17 ЮНИ 2009 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СГРАДИТЕ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

• НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ В ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

• ПРИМЕРЕН ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

• ПРИМЕРЕН ОБРАЗЕЦ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ

• ПРИМЕРЕН ОБРАЗЕЦ НА ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ

• ЗАЯВЛЕНИЕ/ОПИС ЗА ВПИСВАНЕ НА СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

• ЗАЯВЛЕНИЕ/ОПИС ЗА ВПИСВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ
Връзки