+ A | - a | Нулиране
Пресцентър

Нов проект на Община Завет: ремонтират с половин милион сградата на Общинска администрация   

   Община Завет получи уведомително писмо във връзка с подписване на договор с Държавен фонд земеделие за БФП по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.008 - Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“  от Програма за развитие на селските райони 2014–2020 г.
  Финансовата помощ в размер на 496 402,32 лева без ДДС – представляваща 100% от одобрените инвестиционни разходи, е за ремонт на сградата на общинската администрация и подмяна на отоплителната инсталация в нея.
  Общата цел на проекта е подобряване на качеството на живот в община Завет и постигане на социално-икономическо развитие, посредством основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на сградата на Общинска администрация. предвидена е реализация на всички мерки, предвидени в енергийното обследване, ремонт на покривната конструкция и подмяна на отоплителната инсталация.
 
дата на публикуване:04.10.2019 г.
____________________________________

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

    Днес започна  обучение на 16 специалисти по социални дейности от община Завет като бенефициент и от община Цар Калоян, партньор по проекта  във връзка с изпълнение на договор № BG05M9OP001-2.040-0075-С01  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Патронажна грижа в община Завет и община Цар Калоян”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

  Специфичното обучение на специалистите в областта на социалните дейности има за цел да формира системна представа за патронажните грижи, които са предмет на проект по процедура BG05M9OP001-2.028 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 1” както и за критериите за качество на изпълняваните здравни грижи и социални дейности в обхвата на патронажните грижи.

  Същевременно се извършва обучение и на трима  специалисти по здравни грижи с цел формиране на представа за патронажните грижи и за критериите за качество на изпълняваните здравни грижи в обхвата на проекта.

дата на публикуване:04.10.2019 г.

____________________________________

дата на публикуване:02.10.2019 г.

 ____________________________________


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

    На 18.06.2019 година Общинският съвет гр. Завет на свое заседание с пълно мнозинство прие декларация за несъгласие с бездействието на изпълнителната власт в лицето на Агенция пътна инфраструктура, по отношение на Републикански път ІІІ-4902 (Просторно-Побит камък-Завет-Веселец), свързващ община Завет с областния административен център – гр. Разград.


Снимки

____________________________________

Заповед №ПО-09-186 от 02.08.2019 г. на директора на ОД "Земеделие" - Разград  виж още>>>

дата на публикуване:15.08.2019 г.
____________________________________

дата на публикуване:22.07.2019 г.
 ____________________________________

дата на публикуване:12.07.2019 г.
 ____________________________________

Програма за лятна студентска бригада в община Завет 2019 г.

дата на публикуване:05.06.2019 г.
 ____________________________________


Днес, 27.05.2019 г. в Община Завет се проведе Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на община Завет за 2018 година
 img_2734.jpg             img_2736.jpg
дата на публикуване:27.05.2019 г.
____________________________________  

Протокол за второ разпределение на пасища и мери /по землища/


дата на публикуване:22.05.2019 г.
____________________________________

Покана за провеждане на Публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Завет за 2018 г.  виж още>>>      
дата на публикуване:14.05.2019 г.
публикуван на: 05.06.2019 г.


____________________________________

Протоколи за разпределение на пасища и мери /по землища/

дата на публикуване:08.05.2019 г.
____________________________________

СЪОБЩЕНИЕ

 Община Завет  уведомява гражданите, че на 13.03.2019 г. от 10:30 часа в зала №101 на Общинска администрация, е приемния ден /консултации и приемане на жалби и сигнали/ на  Регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация за област Разград.

    Жалби и сигнали на засегнати физически и юридически лица ще се приемат на място.
дата на публикуване:11.03.2019 г.        
 ____________________________________

Днес, 31  декември в Община Завет в зала 111 г-н Ахтер Велиев, кмет на община представи проекта на бюджет 2019 година на Община Завет. Той подчерта, че основните параметри, залегнали в проекта, са съобразени с целите и приоритетите на Община Завет реализиране на мерки за по-добра събираемост на местните данъци; оптимизация на разходите и повишаване ефективността на публичните ресурси, разработване на проектни предложения. Общата рамка на бюджета възлиза на 9 221 649 лв., в т.ч. за държавни дейности 5 018 686 лв., 4 202 963 лв. за местни дейности , в т.ч. 170 000 лв. за дофинансиране на държавните дейности (общинска администрация и образование). Началникът на финансовия отдел, г-жа Мехнур Абил-Расим  уточни, че при разработка на проекта е направен баланс между възможностите на собствените ресурси и държавните трансфери, и ангажиментите в разходната част.

img_1175.jpg
 img_1176.jpg

дата на публикуване:31.12.2018 г.
____________________________________

Заповед №РД-11-01-74 от 22.10.2018 г. на директора на ОД "Земеделие" - Разград за землище с. Прелез виж още>>>

дата на публикуване:25.10.2017 г.
____________________________________

Заповед №РД-11-01-67 от 16.10.2018 г. на директора на ОД "Земеделие" - Разград за землище гр. Завет виж още>>>

дата на публикуване:25.10.2017 г.
____________________________________

Заповед №РД-11-01-62 от 12.10.2018 г. на директора на ОД "Земеделие" - Разград за землище с. Острово виж още>>>

дата на публикуване:17.10.2017 г.
____________________________________

Заповед №РД-11-01-30 от 03.10.2018 г. на директора на ОД "Земеделие" - Разград за землище с. Сушево виж още>>>

дата на публикуване:17.10.2017 г.
____________________________________

График за провеждане на заседанията на комисиите за стопанската 2018/2019 г.   виж още>>>
дата на публикуване:09.08.2017 г.
____________________________________

Заповед №РД-11-132 от 01.08.2018 г. на директора на ОД "Земеделие" - Разград  виж още>>>
дата на публикуване:07.08.2017 г.
____________________________________

Днес, 06.07.2018 г. в Община Завет се проведе Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на община Завет за 2017 година
 bbg18.jpg             bbg181.jpg
дата на публикуване:06.07.2018 г.
____________________________________  

СЪОБЩЕНИЕ

 Община Завет  уведомява гражданите, че на 06.07.2018 г. от 10:00 часа в зала №101 на Общинска администрация, е приемния ден /консултации и приемане на жалби и сигнали/ на  Регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация за област Разград.

    Жалби и сигнали на засегнати физически и юридически лица ще се приемат на място.
дата на публикуване:02.07.2018 г.        
 ____________________________________

Покана за провеждане на Публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Завет за 2017 г.  виж още>>>       дата на публикуване:22.06.2018 г.
публикуван на: 06.07.2018 г.


____________________________________


Община Завет стартира изпълнението на проект "Развитие на социалното предприемачество в община Завет" виж още>>>

дата на публикуване:01.06.2018 г.
____________________________________

СЪОБЩЕНИЕ
 
   Община Завет  уведомява гражданите, че на 08.05.2018г. от 13.00 часа в зала №101 на Общинска администрация, е приемния ден /консултации и приемане на жалби и сигнали/ на Регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация за област Разград .
  Жалби и сигнали на засегнати физически и юридически лица ще се приемат на място.
дата на публикуване:04.05.2018 г.
____________________________________       

Протоколи за разпределение на пасища и мери /по землища/

дата на публикуване:23.04.2018 г.
____________________________________


Обява за приемане на Заявления за лични асистенти или домашни помощници и потребители на социални услуги виж още>>>
дата на публикуване:16.04.2018 г.

____________________________________  
Програма за лятна студентска бригада в община Завет 2018 г.
дата на публикуване:22.06.2018 г.дата на публикуване:12.04.2018 г.
 ____________________________________


Съобщение
 Съгласно Наредба № 13/26.08.2016 г., лицата, които извършват/възлагат растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна и авиационна техника, в срок до 3 дни преди датата на третирането виж още>>>

дата на публикуване:02.04.2018 г.

____________________________________Община Завет уведомява всички заинтересовани лица, че от 1-ви март започва приемането на заявления  за отдаване под наем на пасища и мери, за стопанската 2018/2019 година.
дата на публикуване:28.02.2018 г.      
   ____________________________________


Днес, 29  декември в Община Завет в зала 111 г-н Ахтер Велиев, кмет на община представи проекта за бюджет 2018 година на Община Завет. Той подчерта, че основните параметри, залегнали в проекта, са съобразени с целите и приоритетите на Община Завет реализиране на мерки за по-добра събираемост на местните данъци; оптимизация на разходите и повишаване ефективността на публичните ресурси, разработване на проектни предложения. Общата рамка на бюджета възлиза на 7 850 411лв., в т.ч. за държавни дейности 4 362 846 лв., 3 487 565 лв. за местни дейности , в т.ч. 209 000 лв. за дофинансиране на държавните дейности (общинска администрация и образование). Началникът на финансовия отдел, г-жа Мехнур Абил-Расим  уточни, че при разработка на проекта е направен баланс между възможностите на собствените ресурси и държавните трансфери, и ангажиментите в разходната част. 

 b18.jpgb181.jpg 
дата на публикуване:29.12.2017 г.
____________________________________   


УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 72 ОТ АПК виж още>>>
дата на публикуване:31.10.2017 г.

____________________________________  

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 66 ОТ АПК виж още>>>
дата на публикуване:04.10.2017 г.
____________________________________

   За трета поредна година успешно приключи Лятната студентска бригада в Община Завет за студенти, редовна форма на обучение и постоянен адрес на територията на общината.
   В продължение на два месеца младежите бяха  ангажирани в заетост  по поддръжка на зелени площи, цветни градинки и улици в населените места на територията на общината.
   С участието си в бригадата  младежите направиха  първа  крачка  към пазара на труда, придобиха  трудови навици, получиха  умения и знания, които   да  приложат  в бъдеще в реална работна среда, и на последно място, но не и по важност си   заработиха    лични  средства , с които да си  помогнат  финансово за учебната година.
   Община Завет им пожелава  повече ентусиазъм и творческа енергия през новата учебна година.
0016_1.jpg
0018_1.jpg
дата на публикуване:11.09.2017 г.
____________________________________

Обявление във връзка със сключването на споразумения за ползване на масиви за стопанската 2017/1018 г.  виж още>>>
дата на публикуване:21.08.2017 г.
____________________________________

Заповед №РД-11-101 от 01.08.2017 г. на директора на ОД "Земеделие" - Разград  виж още>>>
дата на публикуване:02.08.2017 г.
____________________________________

Протокол за допълнително разпределение на пасища, мери и ливади от ДПФ  виж още>>>
дата на публикуване:02.08.2017 г.
____________________________________

    Община Завет за трета поредна година организира Лятна студентска бригада за студенти, редовна форма на обучение и постоянен адрес на територията на община Завет.
   Назначени на работа са 10 от кандидатите за периода от 10 юли до 11 септември 2017 г. на 6-часов работен ден, със заплата от 360 лева.
   Програмата е приета с Решение № 162 по Протокол    15  от  25.01.2017  г. на Общинския съвет гр. Завет и е финансово обезпечена с Бюджета на Община Завет за 2017 година. приет с Решение № 168 по Протокол    15  от  25.01.2017 г. на Общинския съвет гр. Завет.

   Целта на програмата е да осигури заетост на младежите в общината, да придобият трудови навици, да създаде умения и знания, които да приложат в бъдеще в реална работна среда. Дейностите са в областта на озеленяването, поддържането на изградените зелени площи и площадки.


std17.jpg
std171.jpg
 дата на публикуване:14.07.2017 г.
 ____________________________________


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  Във връзка с изпълнение на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2017-2020 г., Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Областна администрация Разград организират информационна среща на 28.06.2017 г. от 13,00 до 15,00 часа в Общинска служба по земеделие гр. Завет, на която земеделските стопани ще могат на място да получат информация за възможностите за финансиране по ПРСР 2014-2020 г. и видовете схеми за подпомагане. Експертите на НССЗ ще разяснят задължителните изисквания, които земеделските стопани трябва да спазват при избраните схеми за директни плащания и/ или като бенефициенти по мерки на ПРСР 2014-2020 г.

 дата на публикуване:23.06.2017 г.
 ____________________________________

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  Във връзка с изпълнение на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2017-2020 г., Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Областна администрация Разград организират информационна среща на 28.06.2017 г. от 10,15 до 12,15 часа в заседателната зала на общинска администрация Завет, на която земеделските стопани ще могат на място да получат информация за възможностите за финансиране по ПРСР 2014-2020 г. и видовете схеми за подпомагане. Експертите на НССЗ ще разяснят задължителните изисквания, които земеделските стопани трябва да спазват при избраните схеми за директни плащания и/ или като бенефициенти по мерки на ПРСР 2014-2020 г.

дата на публикуване:05.06.2017 г.
 ____________________________________

С голямо тържество на 31 май 2017 г. детска градина "Слънчо" гр. Завет отбеляза 40-годишнина на сцената на Народно читалище „Саморазвитие 1902“ гр. Завет.  Децата зарадваха своите родители и гости с прекрасна програма, която разкри техния талант и всеотдайност. Децата от всички групи играха, пяха и танцуваха пред многобройна публика. Родители, гости и приятели ги аплодираха за техните прекрасни изпълнения и умения. Малчуганите представиха песни и стихотворения, танци от различни жанрове – народни танци, валс, танго, хип-хоп и други. В края на тържеството децата бяха зарадвани с огромна празнична торта. 

 dg1.jpg dg2.jpg
 dg3.jpg dg4.jpg
 dg5.jpg dg6.jpg
 dg7.jpg dg8.jpg
  
  
  

дата на публикуване:02.06.2017 г.
 ____________________________________


Съобщение във връзка с допълнително разпределение на имоти за стопанската 2017/2018 година

дата на публикуване:02.06.2017 г.
 ____________________________________

Програма за лятна студентска бригада в община Завет 2017 г.

дата на публикуване:26.06.2017 г.дата на публикуване:21.06.2017 г.дата на публикуване:01.06.2017 г.
 ____________________________________

Протоколи за допълнително разпределение на пасища и мери /по землища/

дата на публикуване:23.05.2017 г.
____________________________________

Под патронажа на кмета на община Завет, г-н Ахтер Велиев на 4 март (събота) от 10,00 часа в спортната зала на гр. Завет ще се проведе турнир по волейбол за пре-кадетки между тимовете на ВК „Хан Аспарух“ гр. Исперих,  ВК „Лудогорец“ гр. Разград и ВК „Дунав“ гр. Русе  виж още>>>
дата на публикуване:02.03.2017 г.      
   ____________________________________

Община Завет уведомява всички заинтересовани лица, че от 1-ви март започва приемането на заявления  за отдаване под наем на пасища и мери, за стопанската 2017/2018 година.
дата на публикуване:28.02.2017 г.      
   ____________________________________

На 22 февруари в спортната зала на гр. Завет се проведе Областно първенство по тенис на маса за момичета и момчета. В него участваха отбори от всички общини на територията на област Разград.   Отборите бяха разпределени в две възрастови групи: І група - момичета и момчета V – VІІ клас; ІІ група - девойки и юноши VІІІ – Х клас. Първите места от първа възрастова група грабнаха учениците от ОУ „д-р Петър Берон“ с. Осенец, от втора група младежите от ПГСС ХВТ „Ангел Кънчев“ гр. Разград и СУ „Христо Ботев“ гр. Кубрат. На второ и трето място се класираха: Момичетата от ОУ „Васил Левски“ гр. Исперих и ОУ „Паисий Хилендарски“ с. Езерче, момчетата от СУ „Христо Ботев“ гр. Лозница и ОУ „Христо Ботев“ с. Веселец. Втора възрастова група девойки от ПГВМЗ „Александър Стамболийски“ гр. Лозница и СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Завет, юноши ПГВМЗ „Александър Стамболийски“ гр. Лозница и СУ „Христо Ботев“ гр. Цар Калоян.    Победителите получиха грамоти и парични награди от арх. Денис Татар, заместник-кмет на община Завет.

 
tenis1.jpg
tenis2.jpg

дата на публикуване:24.02.2017 г.      
   ____________________________________

    Община Завет уведомява всички заинтересовани лица, че след направен анализ на потребностите се налага актуализация на Стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г. 
виж още>>>
дата на публикуване:20.02.2017 г.      
   ____________________________________

СЪОБЩЕНИЕ

 Община Завет  уведомява гражданите, че на 17.02.2017 г. от 10:00 до 12:00 часа в зала №101 на Общинска администрация, е приемния ден /консултации и приемане на жалби и сигнали/ на  Регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация за област Разград.

    Жалби и сигнали на засегнати физически и юридически лица ще се приемат на място.
дата на публикуване:15.02.2017 г.        
 ____________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 28, АЛ. 2 ОТ АПК виж още>>>
дата на публикуване:10.01.2017 г.
____________________________________

     Днес, 6  януари в Община Завет в зала 111 г-н Ертан Бахар, заместник-кмет на община представи проект за бюджет 2017 година на Община Завет. Той подчерта, че основните параметри, залегнали в проекта, са съобразени с целите и приоритетите на Община Завет реализиране на мерки за по-добра събираемост на местните данъци; оптимизация на разходите и повишаване ефективността на публичните ресурси, разработване на проектни предложения. Общият размер на разходната част на бюджета е 6 616 531лв., в т.ч. за държавни дейности 3 777 442 лв., 2 635 889 лв. за местни дейности и 203 200 лв. за дофинансиране на държавните дейности (общинска администрация и образование). Старши експерта към финансовия отдел, г-н Самет Хасан уточни, че при разработка на проекта е направен баланс между възможностите на собствените ресурси и държавните трансфери, и ангажиментите в разходната част.

sam_4143.jpg
sam_4148.jpg

дата на публикуване:06.01.2017 г.
____________________________________

На заседание на ОбС-Завет проведено на 16.12.2016 г. Детска градина "Слънчо" поздравиха с песни и танци по случай Коледа и Нова година общинските съветници, кметове на кметства и гражданите.

314.jpg
641.jpg
819.jpg519.jpg

дата на публикуване:19.12.2016 г.
____________________________________
Във връзка с подготовка на идейна концепция за проектно предложение по Интегрирана схема за приобщаване на уязвими групи по ОП "Развитие на човешките ресурси", ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" и ОП "Региони в растеж", Община Завет отправя покана към заинтересовани НПО, работодатели и училища за участие като партньори.

дата на публикуване:09.12.2016 г.
____________________________________

Съобщение лихвоточки виж още>>>
дата на публикуване:01.11.2016 г. 
____________________________________
СЪОБЩЕНИЕ

 Община Завет  уведомява гражданите, че на 21.10.2016 г. от 10:00 до 12:00 часа в зала №101 на Общинска администрация, е приемния ден /консултации и приемане на жалби и сигнали/ на  Регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация за област Разград.

    Жалби и сигнали на засегнати физически и юридически лица ще се приемат на място.
дата на публикуване:17.10.2016 г.        
 ____________________________________

На 15 август 2016 г. се създаде Регионално сдружение за управление на отпадъците на общините, включени в регион Разград, между които е и община Завет
дата на публикуване:18.08.2016 г. 
____________________________________
ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА ВТОРА ГОДИНА ОРГАНИЗИРА ЛЯТНА СТУДЕНТСКА БРИГАДА ЗА СТУДЕНТИ виж още>>>
дата на публикуване:27.06.2016 г. 
____________________________________
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ЗА НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ "АКТИВИРАНИ И МОТИВИРАНИ МЛАДЕЖИ ОТ ОБЩИНА ЗАВЕТ"  виж още>>>
 
дата на публикуване:17.06.2016 г. 
___________________________________
ВСЕКИ МОЖЕ ДА ПЛАТИ ДАНЪЦИТЕ СИ КЪМ ОБЩИНА ЗАВЕТ ОТ СТРАНАТА И ЦЕЛИЯ СВЯТ БЪРЗО, ЕВТИНО И  виж още>>>
 
дата на публикуване:25.05.2016 г. 
___________________________________
Програма за лятна студентска бригада в община Завет 2016 г.
дата на публикуване:29.06.2016 г.дата на публикуване:23.06.2016 г.дата на публикуване:10.05.2016 г. 
____________________________________

СЪОБЩЕНИЕ


 Община Завет  уведомява гражданите, че на 13.05.2016г. от 10:00 до 12:00 часа в зала №101 на Общинска администрация, е приемния ден /консултации и приемане на жалби и сигнали/ на  Регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация за област Разград.

    Жалби и сигнали на засегнати физически и юридически лица ще се приемат на място.
дата на публикуване:09.05.2016 г.        
 ____________________________________


Съобщение за определен пожароопасен сезон в община Завет
виж още>>>
дата на публикуване:05.05.2016 г.
____________________________________

На 18 април 2016 г. кмета на община Завет г-н Ахтер Велиев подписа с Министерството на труда и социалната политика договор за виж още>>>

дата на публикуване:22.04.2016 г.
____________________________________

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ


 Кметът на община Завет, г-н Ахтер Велиев внесе на 14 април, т.г. до г-жа Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството искане за спешен ремонт и рехабилитация на път ІІІ-4902 „ІІ-49-Побит камък-Завет-ІІІ-205/Веселец“ с вх. № 08-00-297/ 14.04.2016 г.

 В края на миналата седмица жители на гр. Завет учредиха инициативен комитет и започна подписка за асфалтирането на републиканския път Завет - Разград, която ще бъде внесена до компетентната институция. Ако не получат адекватен отговор са решени да стигнат до крайни мерки като гражданско неподчинение, като блокират пътя за Разград.

дата на публикуване:18.04.2016 г.


sim1.jpg
 sim2.jpg
sim3.jpg sim4.jpg
  


Връзки