+ A | - a | Нулиране
Информационни ресурси
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА ЗАВЕТ

ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Предпоставките и правилата за достъпът до обществена информация са регламентирани в Закона за достъп до обществена информация – ЗДОИ/ Обн., ДВ, бр.55 от 07.07.2000 г., изм., бр. 1от 04.01.2002 г., в сила от 01.01.2002 г., бр. 45 от 30.04.2002 г., бр.103 от 23.12.2005 г., изм. и доп., бр. 24 от 21.01.2006 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 59 от 21.07.2006 г., в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз; изм. и доп., бр. 49 от 19.06.2007г.; изм., бр. 57 от 13.07.2007 г., в сила от 13.07.2007 г.; изм., бр. 104 от 05.12.2008 г.; изм., бр.77 от 01.10.2010г.; изм., бр.39 от 20.05.2011 г./  В чл. 2 от този закон се съдържа определение на понятието обществена информация: “Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.”

Видовете обществена информация са:
ОФИЦИАЛНА: “Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия.” – чл. 10 от ЗДОИ
СЛУЖЕБНА: “Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации.”– чл. 11 от ЗДОИ Допустимите ограничения на правото на достъп до обществена информация са уредени в чл. 7 от ЗДОИ: “Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация, освен когато тя е класифицирана информация, представляваща държавна или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон.” ЗДОИ не се прилага и информация по реда, предвиден в него не може да се получи, когато става дума за информация, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица или се съхранява в Държавния архивен фонд на Република България /чл. 8 от ЗДОИ/.
Заявление за достъп до обществена информация
Заявления за достъп до обществена информация се приемат всеки работен ден от 8:30 до
17:00 часа в "Центъра за услуги и информация на граждани” на Община Завет, ул. „Лудогорие” № 19, тел: 08442 20 20 в. 132. 


Нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида на носителя Издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г. На основание чл. 115 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществената информация нареждам:

I. Определям следните нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида на носителя:

1. Дискета - един брой - 0,50 лв.;
2. CD - един брой - 0,50 лв.;
3. DVD - 1 брой - 0.60 лв.;
4. Разпечатване - една страница (А4) - 0,12 лв.;
5. Ксерокопие - една страница (А4) - 0,09 лв.;
6. Факс - една страница (А4) - 0,60 лв.;
7. Видеокасета - 1 бр. - 3.25 лв.;
8. Аудиокасета - 1 бр. - 1,15 лв.;
9. Писмена справка - една страница (А4) - 1,59 лв.;


II. Стойностите по т. I не включват ДДС.

Разходите за предоставяне на информация се заплащат в Центъра за услуги и информация на граждани или по сметка:
Банка ДСК ЕАД, Банков офис Завет
IBAN: BG98STSA93008400600100                                    
BIG: STSABGSF

Вид плащане 44 70 00


Информация можете да получите в Община град Завет, ул. „Лудогорие”  № 19, в Центъра за услуги и информация  на граждани във фронт-офис на работно място № 1 или на e-mail:
zavet@zavet-bg.comЗа допълнителна информация:

fff.jpg

Фондация "Програма достъп до информация”

София, 1142
бул. Васил Левски 76 ет. 3 ап. 3

тел: 02/988506202/9885062, 02/981979102/9819791, 02/986770902/9867709
e-mail: office@aip-bg.org
web-site: http://www.aip-bg.orgВръзки
new1.gifodp-logo.png oopak.jpg logo-oprd.gif4_ESF_bg.jpgleaderlogo.jpg strategy1.PNG