+ A | - a | Нулиране
Информация за изпълнение на дейност

                    
eu.png    
              zavet_gerb11.jpg               
                pr.jpg


Проект „Активирани и мотивирани младежи от Община Завет“

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020,
 съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и
 Инициативата за младежка заетост

 Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-1.002
„АКТИВНИ”

 Договор № BG05M9OP001-1.002-0126-C01 от 18.04.2016 г.

   На 23 август 2016 година (вторник) стартира изпълнението на дейност „Мотивационното обучение на обезкуражени и неактивни младежи на възраст до 29 години от община Завет“ по проект „Активирани и мотивирани младежи от Община Завет“, Договор № BG05M9OP001-1.002-0126-C01.
  Дейността предвижда включване на 28 лица от община Завет, представители на целевата група до 29 години, които не са в обучение или образование, не са включени в заетост, не са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“, и които са били идентифицирани при изпълнението на дейност - Идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 годишна възраст включително, които не са в образование или обучение, и активиране за включването им на пазара на труда, в мотивационно обучение за активно търсене на работа и насърчаване на личностното развитие и реализация.
  Дейността ще се извърши от експертите на партньора по проекта – Сдружение с нестопанска цел „Агробизнесцентър – Кубрат“.
  Обучението ще се проведе в гр. Завет и е с продължителност 60 учебни часа – 10 дни.
  По време на посещенията на мотивационното обучение, участниците ще получават стипендия в размер на 10 лева на ден, а за пътуващи допълнително по 5 лв. на ден.
Проект BG05M9ОP001-1.002-0126 „Активирани и мотивирани младежи от Община Завет“,  е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост


Връзки
new1.gifodp-logo.png oopak.jpg logo-oprd.gif4_ESF_bg.jpgleaderlogo.jpg strategy1.PNG