+ A | - a | Нулиране
Общ устройствен план на община Завет


I. Текстови материали:

 1. Обяснителна записка  >>>
 2. Правила и нормативи за прилагане на ОУПО Завет  >>>
 3. Становище по екологична оценка  >>>
 4. Справка по чл. 29 от наредбата за ЕО  >>>
II.  Графични материали:

 1. Опорен план  >>>
 2. Опорен план на собствеността  >>>
 3. Топографска карта  >>>
 4. Прогноза за социално икономическо и пространствено развитие  >>>
 5. Схема за действащ/влезли в сила ПУП  >>>
 6. Регионални условия и връзки на Община Завет в Северен централен регион за планиране на РБ  >>>
 7. Обхват на ОУП на Община Завет в територията на Област Разград  >>>
 8. Вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и необходимите превантивни мерки  >>>
 9. Социална инфраструктура и обществено обслужване  >>>
 10. Комуникационно- транспортна мрежа  >>>
 11. Инженерна инфраструктура електроснабдяване и телекомуникации  >>>
 12. Инженерна инфраструктура водоснабдяване и канализация  >>>
 13. Зелена система. Територии за спорт, отдих и туризъм  >>>
 14. Елементи на националната екологична мрежа  >>>
          14.1.  Елементи на националната екологична мрежа безгръбначни   >>>
          14.2.  Елементи на националната екологична мрежа риби  >>>
          14.3.  Елементи на националната екологична мрежа земноводни и влечуги   >>>
          14.4.  Елементи на националната екологична мрежа бозайници без прилепи  >>>
          14.5.  Елементи на националната екологична мрежа прилепи   >>>
          14.6.  Елементи на националната екологична мрежа местообитания   >>>

    15. Културно- историческо наследство  >>>

    16. Геоложка карта и сеизмично райониране  >>>
Съдържание
Пресцентър

Културен календар

Обяви по инвестиционни предложения

Услуги
Административни услуги
Електронни услуги

Местни данъци и такси

Профил на купувача
Конкурси, Търгове, Концесии


Бюджет
Проектобюджет
Бюджет
Отчети
Финансови отчети
Касови отчети
 
Месечни отчетиАнтикорупция
Сигнали по ЗЗЛПСПОИН
Връзки
new1.gifodp-logo.png oopak.jpg logo-oprd.gif4_ESF_bg.jpgleaderlogo.jpg strategy1.PNG