+ A | - a | Нулиране
Информация за избиратели с трайни увреждания


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗБИРАТЕЛИ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ,
КОИТО ЖЕЛАЯТ  ДА ГЛАСУВАТ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ

  Право да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на  11 юли  2021 г. имат избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си не по-късно от 14 дни /26 юни 2021 г./преди изборния ден в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36. За електронното заявление не се изисква подпис.

  Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по ал. 1, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 5 дни /05 юли 2021 г./преди изборния ден и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия.

  Община Завет уведомява, че съгласно чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс, избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят правото си на глас в изборно помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия в насрочените на 11 юли 2021 г. избори за народни представители следва да заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец – Приложение № 14-НС от изборните книжа.

  Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 14-НС от изборните книжа) се подава до кмета на общината/кметството/кметския наместник. Заявлението е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината.

  Секциите за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. се образуват на територията на всяко населено място, ако до 26 юни  2021 г. (14 дни преди изборния ден) има подадени не по-малко от 10 заявления (Приложение № 14-НС от изборните книжа) от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват, и постоянният им съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящия им адрес) е на територията на съответното населено място.

  Една секция за гласуване с подвижна избирателна кутия може да обхваща територията на едно или повече от едно населено място в рамките на общината, ако са подадени не по-малко от 10 заявления.

  След като се попълни  електронното  заявление през интернет страницата на Община Завет се изпраща на  ел.поща: zavet@zavet-bg.com

  На посочената  от заявителя  електронна  поща , същият ще получи входящия номер  на подаденото заявление.
Съдържание
Пресцентър

Културен календар

Обяви по инвестиционни предложения

Услуги
Административни услуги
Електронни услуги

Местни данъци и такси

Профил на купувача
Конкурси, Търгове, Концесии


Бюджет
Проектобюджет
Бюджет
Отчети
Финансови отчети
Касови отчети
 
Месечни отчетиАнтикорупция
Сигнали по ЗЗЛПСПОИН
Връзки
new1.gifodp-logo.png oopak.jpg logo-oprd.gif4_ESF_bg.jpgleaderlogo.jpg strategy1.PNG