+ A | - a | Нулиране
Пресцентър

Протоколи от второ разпределение на пасища и мери /по землища/

____________________________________


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 19 май 2023 г. (петък) от 10:00 часа в заседателна зала №111 на Общинска администрация гр.Завет, ще се проведе пресконференция по повод изпълнение на проект „Топъл обяд в Община Завет“  Административен договор BG05SFPR003-1.001-0193-C01. виж още >>>

дата на публикуване:05.05.2023 г.
____________________________________
Протоколи за разпределение на пасища и мери /по землища/

____________________________________

СЪОБЩЕНИЕ
СЛЕД ПРОВЕДЕНО ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ ЗА 2023 Г. НА ОБЩИНА ЗАВЕТ

дата на публикуване:26.04.2023 г.
____________________________________

СЪОБЩЕНИЕ

   Днес 18.04.2023 г. от 11.00 часа в заседателна зала №111 на Общинска администрация гр. Завет се проведе публично обсъждане на предварителните разчети  виж още >>>
дата на публикуване:18.04.2023 г.
____________________________________

ПОКАНА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ ЗА 2023 Г. НА ОБЩИНА ЗАВЕТ

дата на публикуване:06.04.2023 г.
____________________________________

Разчети на община Завет за 2023 г.  виж още >>>
дата на публикуване:06.04.2023 г.
____________________________________
ПОКАНА-УВЕДОМЛЕНИЕ

   за обществено обсъждане във връзка с изготвянето на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от дъжавния бюджет виж още >>>
дата на публикуване:06.02.2023 г.
____________________________________

Заповеди на ОД „Земеделие“ на основание чл. 37в, ал. 4, 16 и 17 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за определяне цена на имотите – общинска собственост, представляващи полски пътища, включени в разпределените масиви за ползване за стопанската 2022-2023 г., находящи се в землището на община Завет

____________________________________
СЪОБЩЕНИЕ

   Община Завет подписа договор за БФП за изпилнение на Проект "Грижа в дома в Община Завет" по процедура BG05SFPR002-2.002 "Грижа в дома" по Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027.  виж още >>>
дата на публикуване:13.01.2023 г.
____________________________________
СЪОБЩЕНИЕ

   Община Завет организира кампания по преброяване на безстопанствените кучета.  виж още >>>
дата на публикуване:01.09.2022 г.
____________________________________

СЪОБЩЕНИЕ

   Уважаеми съграждани,

    Център за административно обслужване (ЦАО) и Отдел „Местни данъци и такси“ при Общинска администрация гр. Завет  от 1 септември 2022 г.  всяка сряда ще работят с граждани от 08,30 до 18.30 часа без прекъсване.
   В останалите делнични  дни, работното време остава непроменено от  08,30 до 17.00 часа,  без прекъсване.
   Това ще даде възможност на клиентите на администрацията да получат административно обслужване в удобно за тях време.
дата на публикуване:31.08.2022 г.
____________________________________


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

дата на публикуване:04.08.2022 г.
____________________________________

НАСТЪПИ ВРЕМЕ ЗА ЖЪТВА!

  Кметът на Община Завет присъства на откриването на жътвената кампания, организирана за пореден път от „ССОЗ КЛАС“ гр.Завет.

  Пременени в носии жени извършиха ритуала „Зажънване“ и свиха снопове от класове. Към тях се присъединиха децата от детска градина „Слънчо“, които поднесоха поздрав на механизаторите.

 С менче вода лиснато пред комбайните се даде старт на жътвата.

 Кметът на общината, г-н Велиев, отправи пожелание към земеделците да имат берекет, времето да е благосклонно, жътвата да е лека, а реколтата - богата.

 ssoz1.jpgssoz3.jpg

 ssoz2.jpgssoz4.jpg

дата на публикуване:24.06.2022 г.

____________________________________Протокол за допълнително разпределение на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд /ДПФ/ за стопанската 2022-2023 г. за землищата от община Завет, обл. Разград


дата на публикуване:24.06.2022 г.

____________________________________

СЪОБЩЕНИЕ
 
Общинска администрация гр. Завет уведомява населението на общината, че от 27.06.2022 г. се възстановява изпълнението на автобусна линия Завет-Разград

дата на публикуване:24.06.2022 г.
____________________________________

Протоколи от второ разпределение на пасища и мери /по землища/

____________________________________

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Днес 30.05.2022 г. се проведе публично обсъждане на годишният отчет за изпълнението на бюджета и на сметките за средства от Европейският съюз на Община Завет за 2021 г.

img_8854.jpg
img_8855.jpg
img_8856.jpg
   
img_8858.jpgimg_8860.jpgimg_8863.jpg

дата на публикуване:30.05.2022 г.
____________________________________

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Покана за провеждане на публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз за 2021 г. на община Завет
дата на публикуване:31.05.2022 г.
дата на публикуване:13.05.2022 г.
____________________________________

Протоколи за разпределение на пасища и мери /по землища/

____________________________________

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Днес, 28  март 2022 г. в Община Завет в зала 111 г-н Ахтер Велиев, кмет на община представи проектобюджета за 2022 година на Община Завет. Той подчерта, че основните параметри, залегнали в проекта, са съобразени с целите и приоритетите на община Завет реализиране на мерки за по-добра събираемост на местните данъци; оптимизация на разходите и повишаване ефективността на публичните ресурси, разработване на проектни предложения.

Общата рамка на бюджета възлиза 11 524 608 лв., в т.ч. за държавни дейности 6 850 962 лв., 4 673 646 лв. за местни дейности , в т.ч. 180 970 лв. за дофинансиране на държавните дейности (общинска администрация и образование).

Началникът на финансовия отдел, г-жа Мехнур Абил-Расим  уточни, че при разработка на проекта е направен баланс между възможностите на собствените ресурси и държавните трансфери, и ангажиментите в разходната част. 

 viber_119.jpg
 viber_248.jpg viber_570.jpg
   
 viber_849.jpg viber_962.jpg viber_982.jpg
дата на публикуване:28.03.2022 г.
____________________________________

Заповеди на ОД „Земеделие“ на основание чл. 37в, ал. 4, 16 и 17 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за определяне цена на имотите – общинска собственост, представляващи полски пътища, включени в разпределените масиви за ползване за стопанската 2021-2022 г., находящи се в землището на община Завет

____________________________________

СЪОБЩЕНИЕ

  Община Завет уведомява, че в периода  от 12.11.2021 г. до 12.01.2022 г. "ТРАНС-2009" ЕООД преустановява изпълнението на автобусни линии за всяка събота и неделя, във връзка с въведената в страната извънредна епидемична обстановка.

Автобусни линии:
1. Завет – Разград;
2. Завет Прелез - Веселец;
3. Завет Прелез Веселец - Иван Шишманово;
4. Прелез Веселец - Иван Шишманова - Завет;
5. Сушево - Завет;
6. Завет Веселец Прелез - Сушево;
7. Завет Острово Брестовене - Завет;
8. Завет Брестовене Острово - Завет.

дата на публикуване:12.11.2021 г.
____________________________________ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

дата на публикуване:05.08.2021 г.
____________________________________
____________________________________

СЪОБЩЕНИЕ

Община Завет уведомява населението, че  от 29.07.2021 г. до 01.08.2021 г. включително предстои наземна обработка с топъл и студен аерозол срещу пълзящи /бълхи, кърлежи и летящи комари/насекоми в района на градски стадион, парк, улици и прилежащи територии в гр. Завет.

Третирането ще се извършва с препарат: Цитрол 10/4 УЛВ.

Препаратът, с който ще се извършва третирането е специално създаден за третирането на урбанизирани територии и е безвреден за хора и животни.

По време на обработката от 21:00 часа до 06:30 часа, се препоръчва:
- гражданите да затворят прозорците на жилищата си;
- собствениците на пчелни семейства да затворят кошерите.
дата на публикуване:26.07.2021 г.  

  
   ____________________________________

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Днес 28.06.2021 г. се проведе публично обсъждане на годишният отчет за изпълнението на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на община Завет за 2020 година.

img_7230.jpgimg_7232.jpg img_7233.jpg
   
 img_7237.jpg img_7238.jpgimg_7240.jpg 

дата на публикуване:28.06.2021 г.
____________________________________

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ,

На основание чл. 8, ал. 2 от Наредба № 4 от 01.02.2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, Община Завет съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица с нестопанска цел, че могат да заявят участие в изпълнението на дейностите по залавяне, кастрация, маркиране, ваксинация, обезпаразитяване и връщане по места на обработените безстопанствени кучета на територията на община Завет. За целта е необходимо, в срок до 16.07.2021 г., желаещите да предоставят заявление със свободен текст, което задължително съдържа: три имена (за физически лица) или наименование (за юридически лица), телефон за контакт и район на действие в обхвата на Община Завет. Заявленията се приемат в Центъра за информация и обслужване на гражданите на адрес: гр. Завет, ул. „Лудогорие“, № 19, ет. 1, всеки работен ден от 8:30 часа до 17:00 часа или  на ел. поща: zavet@zavet-bg.com.
дата на публикуване:16.06.2021 г.    
   ____________________________________

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Покана за провеждане на публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз за 2020 г. на община Завет
дата на публикуване:14.06.2021 г.
____________________________________


Протокол за второ разпределение на пасища и мери /по землища/


дата на публикуване:31.05.2021 г.
____________________________________

Програма за лятна студентска бригада в община Завет 2021 г.
дата на публикуване:23.06.2020 г.
дата на публикуване:31.05.2021 г.
 ____________________________________

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Кампания за набиране на допълнителни преброители и контрольори за Преброяване 2021  виж още >>>

дата на публикуване:25.05.2021 г.
____________________________________  Община Завет подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ във връзка с одобрено проектно предложение за  „Подобряване на визията и функционалността съгласно съвременните изисквания на общинска социална инфраструктура чрез „Реконструкция на сградата на Домашен социален патронаж гр. Завет“ с BG06RDNP001-19.300-0001 по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001 – 19.300 по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.  
 Общата цел на проектното предложение е реализиране на инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура в населените места от територията на община Завет и постигане на балансирано и устойчивото развитие, посредством подкрепа и  разнообразяване на икономическите дейности, опазване на природната среда, развитие на висококачествени услуги, отговарящи на нуждите и очакванията на местните хора.
 Проектът предвижда реконструкция на сградата на Домашен социален патронаж град Завет с цел създаване на по – добри условия за функционирането му. Чрез този проект ще се предостави рационална и ефективна методология за решаване на проблемите при обновяването на обществени сгради, чрез иновативни, икономически обосновани и устойчиви решения. Одобреният проект решава проблемите на обновяването на обществена сграда, повишаването на енергийната й ефективност, привежда съществуващия сграден фонд към съвременните норми и изисквания и допринася за подобряване на архитектурната среда и качеството на ползване. 

дата на публикуване:10.05.2021 г.
____________________________________

Протоколи за разпределение на пасища и мери /по землища/

____________________________________

СЪОБЩЕНИЕ

Община Завет уведомява всички заинтересовани лица, че на 1-ви март започва приемането на заявления за отдаване под наем на пасища и мери, за 2021/2022 стопанска година.дата на публикуване:01.03.2021 г.    
   ____________________________________

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Община Завет обявява прием на документи от кандидати за заемане на длъжност "Социален асистент" за предоставяне на социалната услуга "Асистентска подкрепа"  виж още >>>

дата на публикуване:04.01.2021 г.
____________________________________

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Община Завет обявява прием на документи от кандидати за потребители на социалната услуга "Асистентска подкрепа" виж още >>>

дата на публикуване:04.01.2021 г.

____________________________________

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

   Уважаеми дами и господа, съгласно Закона за публичните финанси и Наредба № 10 на Общински съвет гр. Завет за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане и отчитане на бюджета, община Завет ще проведе публично обсъждане на проектобюджета за 2021г.
  Във връзка с противоепидемичната обстановка в страната, публичното обсъждане на проектобюджета на община Завет за 2021г. ще се проведе онлайн, чрез платформа ZOOM ( www.zoom.us).
  Всички, които желаят да участват в обсъждането, предварително трябва да изпратят имейл на : zavet@zavet-bg.com, за да направят своята заявка за участие до 11.01.2021г. включително.
  Всеки участник ще получи имейл с линк за достъп в платформа ZOOM, за участие в публичното обсъждане на проектобюджета за 2021г.

  Очакваме Ви!

дата на публикуване:21.12.2020 г.
 ____________________________________ПОКАНА – УВЕДОМЛЕНИЕ

  от 11.09.2020г.

за обществено обсъждане във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Завет за периода 2021-2027 г. (ПИРО)

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 20, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) на 14.10.2020г. (сряда) от 10:30 часа в заседателната зала в сградата на Общинска администрация гр.Завет ще се проведе обществено обсъждане във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Завет за периода 2021-2027 г. (ПИРО), който е изготвен в изпълнение на чл.19, ал.1 от ППЗРР. Общинските планове за развитие са елемент от йерархичната система от документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие, регламентирани със Закон за регионалното развитие (ЗРР). Те се изготвят за периода на действие от 7 години (който съвпада с програмния период на ЕС).

Общинския план за развитие се обсъжда и приема от Общински съвет по предложение на кмета на общината. Планът за интегрирано развитие на община Завет за периода 2021-2027г. ще определи средносрочните цели и приоритети за развитие на община Завет, отчитайки специфичните характеристики и потенциала на общината, от една страна, и стратегически насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските планове за развитие, от друга. В него са дефинирани проектни идеи за финансиране със средства от европейски бюджет, общински бюджет и други източници.

С цел запознаване с Проекта на изготвения План за интегрирано развитие на Община Завет за периода 2021-2027г., същият е достъпен на интернет страницата на Община Завет - и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет.

Поради значимостта на настоящия план, който е важен, планов и стратегически документ, както и с цел спазване принципа на прозрачно управление и на основание чл.20, ал.1 и ал.2 от ППЗРР, всички заинтересовани лица, освен на обявената дата за обществено обсъждане, могат и да представят писмени предложения, становища и мнения по предложения проект до 14.10.2020г. вкл. на електронен адрес: zavet@zavet-bg.com.

Водещ принцип при разработването на общинските планове е партньорството с широк кръг заинтересовани страни – организации, институции, икономически и социални партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината.

В тази връзка Общинска администрация Завет отправя настоящата покана-уведомление за участие в обществено обсъждане и разчита на Вашето активно участие в процеса на изготвяне на този важен за всички нас стратегически планов документ.

Общественото обсъждане ще се проведе при спазване на обявените противоепидемични мерки.

дата на публикуване:11.09.2020 г.
 ____________________________________

  Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) стартира процедура за избор на представители на икономическия сектор, които да бъдат включени в състава на регионалните съвети за развитие на регионите за планиране от ниво 2 и кани за участие в избора представители на малки предприятия/микропредприятия и средни предприятия съгласно категоризацията по чл. 3 от Закона за малките и средни предприятия, както и на големи предприятия.
   
    Повече информация може да намерите на следния линк:виж още >>>

дата на публикуване:26.08.2020 г.
 ____________________________________
дата на публикуване:27.07.2020 г.
 ____________________________________

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Стартира разработване на План за интегрирано развитие на община Завет 2021-2027 г.  виж още >>>

____________________________________
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Община Завет сключи 2 броя административни договори за изпълнение на проекти към стратегията за ВОМР на МИГ Завет - Кубрат  виж още >>>

дата на публикуване:23.06.2020 г.
____________________________________

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Днес 08.06.2020 г. се проведе онлайн публично обсъждане на годишният отчет за изпълнението на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на община Завет за 2019 година.

20IMG_5126.PNG  
 20IMG_5127.PNG  
 20IMG_5129.PNG  
 20IMG_5133.PNG       20IMG_5135.PNG  
20IMG_5137.jpeg      20IMG_5140.PNG    
 20IMG_5142.PNG    
 20IMG_5144.PNG       20IMG_5147.PNG 
20IMG_5148.PNG 
 20IMG_5149.PNG 
 20IMG_5151.PNG 
 20IMG_5153.PNG       20IMG_5156.PNG 
20IMG_5159.PNG 20IMG_5161.PNG 20IMG_5158.PNG 20IMG_5054.JPG

дата на публикуване:08.06.2020 г.
____________________________________Протоколи за второ разпределение на пасища и мери /по землища/


дата на публикуване:29.05.2020 г.
____________________________________

Програма за лятна студентска бригада в община Завет 2020 г.
дата на публикуване:29.05.2020 г.
 ____________________________________

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Покана за провеждане на публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз за 2019 г. на община Завет
дата на публикуване:08.06.2020 г.дата на публикуване:22.05.2020 г.
____________________________________


Връзки
new1.gifodp-logo.png oopak.jpg logo-oprd.gif4_ESF_bg.jpgleaderlogo.jpg strategy1.PNG