+ A | - a | Нулиране
Пресцентър

  Община Завет подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ във връзка с одобрено проектно предложение за  „Подобряване на визията и функционалността съгласно съвременните изисквания на общинска социална инфраструктура чрез „Реконструкция на сградата на Домашен социален патронаж гр. Завет“ с BG06RDNP001-19.300-0001 по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001 – 19.300 по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.  
 Общата цел на проектното предложение е реализиране на инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура в населените места от територията на община Завет и постигане на балансирано и устойчивото развитие, посредством подкрепа и  разнообразяване на икономическите дейности, опазване на природната среда, развитие на висококачествени услуги, отговарящи на нуждите и очакванията на местните хора.
 Проектът предвижда реконструкция на сградата на Домашен социален патронаж град Завет с цел създаване на по – добри условия за функционирането му. Чрез този проект ще се предостави рационална и ефективна методология за решаване на проблемите при обновяването на обществени сгради, чрез иновативни, икономически обосновани и устойчиви решения. Одобреният проект решава проблемите на обновяването на обществена сграда, повишаването на енергийната й ефективност, привежда съществуващия сграден фонд към съвременните норми и изисквания и допринася за подобряване на архитектурната среда и качеството на ползване. 

дата на публикуване:10.05.2021 г.
____________________________________

Протоколи за разпределение на пасища и мери /по землища/

____________________________________

СЪОБЩЕНИЕ

Община Завет уведомява всички заинтересовани лица, че на 1-ви март започва приемането на заявления за отдаване под наем на пасища и мери, за 2021/2022 стопанска година.дата на публикуване:01.03.2021 г.    
   ____________________________________

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Община Завет обявява прием на документи от кандидати за заемане на длъжност "Социален асистент" за предоставяне на социалната услуга "Асистентска подкрепа"  виж още >>>

дата на публикуване:04.01.2021 г.
____________________________________

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Община Завет обявява прием на документи от кандидати за потребители на социалната услуга "Асистентска подкрепа" виж още >>>

дата на публикуване:04.01.2021 г.

____________________________________

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

   Уважаеми дами и господа, съгласно Закона за публичните финанси и Наредба № 10 на Общински съвет гр. Завет за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане и отчитане на бюджета, община Завет ще проведе публично обсъждане на проектобюджета за 2021г.
  Във връзка с противоепидемичната обстановка в страната, публичното обсъждане на проектобюджета на община Завет за 2021г. ще се проведе онлайн, чрез платформа ZOOM ( www.zoom.us).
  Всички, които желаят да участват в обсъждането, предварително трябва да изпратят имейл на : zavet@zavet-bg.com, за да направят своята заявка за участие до 11.01.2021г. включително.
  Всеки участник ще получи имейл с линк за достъп в платформа ZOOM, за участие в публичното обсъждане на проектобюджета за 2021г.

  Очакваме Ви!

дата на публикуване:21.12.2020 г.
 ____________________________________ПОКАНА – УВЕДОМЛЕНИЕ

  от 11.09.2020г.

за обществено обсъждане във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Завет за периода 2021-2027 г. (ПИРО)

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 20, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) на 14.10.2020г. (сряда) от 10:30 часа в заседателната зала в сградата на Общинска администрация гр.Завет ще се проведе обществено обсъждане във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Завет за периода 2021-2027 г. (ПИРО), който е изготвен в изпълнение на чл.19, ал.1 от ППЗРР. Общинските планове за развитие са елемент от йерархичната система от документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие, регламентирани със Закон за регионалното развитие (ЗРР). Те се изготвят за периода на действие от 7 години (който съвпада с програмния период на ЕС).

Общинския план за развитие се обсъжда и приема от Общински съвет по предложение на кмета на общината. Планът за интегрирано развитие на община Завет за периода 2021-2027г. ще определи средносрочните цели и приоритети за развитие на община Завет, отчитайки специфичните характеристики и потенциала на общината, от една страна, и стратегически насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските планове за развитие, от друга. В него са дефинирани проектни идеи за финансиране със средства от европейски бюджет, общински бюджет и други източници.

С цел запознаване с Проекта на изготвения План за интегрирано развитие на Община Завет за периода 2021-2027г., същият е достъпен на интернет страницата на Община Завет - и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет.

Поради значимостта на настоящия план, който е важен, планов и стратегически документ, както и с цел спазване принципа на прозрачно управление и на основание чл.20, ал.1 и ал.2 от ППЗРР, всички заинтересовани лица, освен на обявената дата за обществено обсъждане, могат и да представят писмени предложения, становища и мнения по предложения проект до 14.10.2020г. вкл. на електронен адрес: zavet@zavet-bg.com.

Водещ принцип при разработването на общинските планове е партньорството с широк кръг заинтересовани страни – организации, институции, икономически и социални партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината.

В тази връзка Общинска администрация Завет отправя настоящата покана-уведомление за участие в обществено обсъждане и разчита на Вашето активно участие в процеса на изготвяне на този важен за всички нас стратегически планов документ.

Общественото обсъждане ще се проведе при спазване на обявените противоепидемични мерки.

дата на публикуване:11.09.2020 г.
 ____________________________________

  Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) стартира процедура за избор на представители на икономическия сектор, които да бъдат включени в състава на регионалните съвети за развитие на регионите за планиране от ниво 2 и кани за участие в избора представители на малки предприятия/микропредприятия и средни предприятия съгласно категоризацията по чл. 3 от Закона за малките и средни предприятия, както и на големи предприятия.
   
    Повече информация може да намерите на следния линк:виж още >>>

дата на публикуване:26.08.2020 г.
 ____________________________________
дата на публикуване:27.07.2020 г.
 ____________________________________

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Стартира разработване на План за интегрирано развитие на община Завет 2021-2027 г.  виж още >>>

____________________________________
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Община Завет сключи 2 броя административни договори за изпълнение на проекти към стратегията за ВОМР на МИГ Завет - Кубрат  виж още >>>

дата на публикуване:23.06.2020 г.
____________________________________

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Днес 08.06.2020 г. се проведе онлайн публично обсъждане на годишният отчет за изпълнението на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на община Завет за 2019 година.

20IMG_5126.PNG  
 20IMG_5127.PNG  
 20IMG_5129.PNG  
 20IMG_5133.PNG       20IMG_5135.PNG  
20IMG_5137.jpeg      20IMG_5140.PNG    
 20IMG_5142.PNG    
 20IMG_5144.PNG       20IMG_5147.PNG 
20IMG_5148.PNG 
 20IMG_5149.PNG 
 20IMG_5151.PNG 
 20IMG_5153.PNG       20IMG_5156.PNG 
20IMG_5159.PNG 20IMG_5161.PNG 20IMG_5158.PNG 20IMG_5054.JPG

дата на публикуване:08.06.2020 г.
____________________________________Протоколи за второ разпределение на пасища и мери /по землища/


дата на публикуване:29.05.2020 г.
____________________________________

Програма за лятна студентска бригада в община Завет 2020 г.
дата на публикуване:29.05.2020 г.
 ____________________________________

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Покана за провеждане на публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз за 2019 г. на община Завет
дата на публикуване:08.06.2020 г.дата на публикуване:22.05.2020 г.
____________________________________

Протоколи за разпределение на пасища и мери /по землища/

____________________________________    Днес, 10  януари 2020 г. в Община Завет в зала 111 г-н Ахтер Велиев, кмет на община представи проектобюджета за 2020 година на Община Завет. Той подчерта, че основните параметри, залегнали в проекта, са съобразени с целите и приоритетите на община Завет реализиране на мерки за по-добра събираемост на местните данъци; оптимизация на разходите и повишаване ефективността на публичните ресурси, разработване на проектни предложения.
   Общата рамка на бюджета възлиза 9 014 945 лв., в т.ч. за държавни дейности 5 576 288лв., 3 438 657 лв. за местни дейности , в т.ч. 189 900лв. за дофинансиране на държавните дейности (общинска администрация и образование).
   Началникът на финансовия отдел, г-жа Мехнур Абил-Расим  уточни, че при разработка на проекта е направен баланс между възможностите на собствените ресурси и държавните трансфери, и ангажиментите в разходната част. 

b1.jpg     
b2.jpg
b3.jpgb4.jpg

дата на публикуване:10.01.2020 г.
____________________________________

СЪОБЩЕНИЕ
 


дата на публикуване:17.12.2019 г.
____________________________________


Община Завет подписа договор с Държавен фонд земеделие за БФП по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.008 - Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“  от Програма за развитие на селските райони 2014–2020 г.  Финансовата помощ в размер на 496 402,32 лева без ДДС – представляваща 100% от одобрените инвестиционни разходи, е за ремонт на сградата и подмяна на отоплителната инсталация в нея. Това е втория одобрен проект на Община Завет от ДФЗ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

kmet19.jpg

дата на публикуване:02.12.2019 г.

____________________________________

    На 20.11.2019 година /сряда/ като част от изпълнението на дейност  „Обучение и супервизия на персонала“ по проект „Патронажна грижа в община Завет и община Цар Калоян“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз се проведе супервизия на персонала, ангажиран с предоставянето на интегрираните социално-здравни услуги в община Завет и в община Цар Калоян.
   В обучението участват всички  специалисти в областта на социалните дейности от двете общини, общо 16, специалистите  „Здравни грижи”- трима, двама координатори на екипите за предоставяне на патронажната грижа и един психолог.
   Супервизията като форма на планирана помощ, има за цел да проследи и провери работата на диспечерите на услугата с  оглед предоставянето на качествена грижа на уязвимите групи.
   Обучението се извърши от фирмата изпълнител „Бизнес консулт- АЯ“ ЕООД.

дата на публикуване:20.11.2019 г.

____________________________________


   Днес в 13.00 часа  Кметът на гр. Завет г-н Ахтер Велиев, кметовете на кметства и новоизбраните общински съветници положиха тържествена клетва.
  Церемония  води Заместник- областния управител на Разград г-н Евгени Драганов. Той поздрави кметовете и съветниците с тяхното избиране и им пожела успешен мандат, конструктивен и в полза на хората.
  Общинската избирателна комисия Завет връчи удостоверенията на новоизбраните общински съветници и кметове.
  Заседанието води съветникът  Нурула  Хюсеин. Под негово ръководство се проведе избор на председател на общинския съвет. Общинските съветници избраха г-н Ерсин Исмаил за председател.

mi1.jpg
mi2.jpg
 
mi3.jpg
 
mi4.jpg

дата на публикуване:06.11.2019 г.

____________________________________

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

  Областният управител на Област Разград със Заповед № РД-20-015/31.10.2019 г. свиква първо заседание на новоизбраните общински съветници, кмет на община и кметове на кметства в община Завет на 06.11.2019 г. от 13.00 часа в заседателната зала на Община Завет при дневен ред:

1.Полагане на клетва от общинските съветници, кмета на общината и кметовете на кметства по чл.32, ал.1 от ЗМСМА;
2.Избиране на Председател на Общинския съвет;
3.Други.
____________________________________

Нов проект на Община Завет: ремонтират с половин милион сградата на Общинска администрация   

   Община Завет получи уведомително писмо във връзка с подписване на договор с Държавен фонд земеделие за БФП по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.008 - Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“  от Програма за развитие на селските райони 2014–2020 г.
  Финансовата помощ в размер на 496 402,32 лева без ДДС – представляваща 100% от одобрените инвестиционни разходи, е за ремонт на сградата на общинската администрация и подмяна на отоплителната инсталация в нея.
  Общата цел на проекта е подобряване на качеството на живот в община Завет и постигане на социално-икономическо развитие, посредством основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на сградата на Общинска администрация. предвидена е реализация на всички мерки, предвидени в енергийното обследване, ремонт на покривната конструкция и подмяна на отоплителната инсталация.
 
дата на публикуване:04.10.2019 г.
____________________________________

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

    Днес започна  обучение на 16 специалисти по социални дейности от община Завет като бенефициент и от община Цар Калоян, партньор по проекта  във връзка с изпълнение на договор № BG05M9OP001-2.040-0075-С01  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Патронажна грижа в община Завет и община Цар Калоян”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

  Специфичното обучение на специалистите в областта на социалните дейности има за цел да формира системна представа за патронажните грижи, които са предмет на проект по процедура BG05M9OP001-2.028 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 1” както и за критериите за качество на изпълняваните здравни грижи и социални дейности в обхвата на патронажните грижи.

  Същевременно се извършва обучение и на трима  специалисти по здравни грижи с цел формиране на представа за патронажните грижи и за критериите за качество на изпълняваните здравни грижи в обхвата на проекта.

дата на публикуване:04.10.2019 г.

____________________________________

дата на публикуване:02.10.2019 г.

 ____________________________________


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

    На 18.06.2019 година Общинският съвет гр. Завет на свое заседание с пълно мнозинство прие декларация за несъгласие с бездействието на изпълнителната власт в лицето на Агенция пътна инфраструктура, по отношение на Републикански път ІІІ-4902 (Просторно-Побит камък-Завет-Веселец), свързващ община Завет с областния административен център – гр. Разград.


Снимки

____________________________________

Заповед №ПО-09-186 от 02.08.2019 г. на директора на ОД "Земеделие" - Разград  виж още>>>

дата на публикуване:15.08.2019 г.
____________________________________

дата на публикуване:22.07.2019 г.
 ____________________________________

дата на публикуване:12.07.2019 г.
 ____________________________________

Програма за лятна студентска бригада в община Завет 2019 г.

дата на публикуване:05.06.2019 г.
 ____________________________________


Днес, 27.05.2019 г. в Община Завет се проведе Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на община Завет за 2018 година
 img_2734.jpg             img_2736.jpg
дата на публикуване:27.05.2019 г.
____________________________________  

Протокол за второ разпределение на пасища и мери /по землища/


дата на публикуване:22.05.2019 г.
____________________________________

Покана за провеждане на Публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Завет за 2018 г.  виж още>>>      
дата на публикуване:14.05.2019 г.
публикуван на: 05.06.2019 г.


____________________________________

Протоколи за разпределение на пасища и мери /по землища/

дата на публикуване:08.05.2019 г.
____________________________________

СЪОБЩЕНИЕ

 Община Завет  уведомява гражданите, че на 13.03.2019 г. от 10:30 часа в зала №101 на Общинска администрация, е приемния ден /консултации и приемане на жалби и сигнали/ на  Регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация за област Разград.

    Жалби и сигнали на засегнати физически и юридически лица ще се приемат на място.
дата на публикуване:11.03.2019 г.        
 ____________________________________

Днес, 31  декември в Община Завет в зала 111 г-н Ахтер Велиев, кмет на община представи проекта на бюджет 2019 година на Община Завет. Той подчерта, че основните параметри, залегнали в проекта, са съобразени с целите и приоритетите на Община Завет реализиране на мерки за по-добра събираемост на местните данъци; оптимизация на разходите и повишаване ефективността на публичните ресурси, разработване на проектни предложения. Общата рамка на бюджета възлиза на 9 221 649 лв., в т.ч. за държавни дейности 5 018 686 лв., 4 202 963 лв. за местни дейности , в т.ч. 170 000 лв. за дофинансиране на държавните дейности (общинска администрация и образование). Началникът на финансовия отдел, г-жа Мехнур Абил-Расим  уточни, че при разработка на проекта е направен баланс между възможностите на собствените ресурси и държавните трансфери, и ангажиментите в разходната част.

img_1175.jpg
 img_1176.jpg

дата на публикуване:31.12.2018 г.
____________________________________

Заповед №РД-11-01-74 от 22.10.2018 г. на директора на ОД "Земеделие" - Разград за землище с. Прелез виж още>>>

дата на публикуване:25.10.2017 г.
____________________________________

Заповед №РД-11-01-67 от 16.10.2018 г. на директора на ОД "Земеделие" - Разград за землище гр. Завет виж още>>>

дата на публикуване:25.10.2017 г.
____________________________________

Заповед №РД-11-01-62 от 12.10.2018 г. на директора на ОД "Земеделие" - Разград за землище с. Острово виж още>>>

дата на публикуване:17.10.2017 г.
____________________________________

Заповед №РД-11-01-30 от 03.10.2018 г. на директора на ОД "Земеделие" - Разград за землище с. Сушево виж още>>>

дата на публикуване:17.10.2017 г.
____________________________________

График за провеждане на заседанията на комисиите за стопанската 2018/2019 г.   виж още>>>
дата на публикуване:09.08.2017 г.
____________________________________

Заповед №РД-11-132 от 01.08.2018 г. на директора на ОД "Земеделие" - Разград  виж още>>>
дата на публикуване:07.08.2017 г.
____________________________________

Днес, 06.07.2018 г. в Община Завет се проведе Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на община Завет за 2017 година
 bbg18.jpg             bbg181.jpg
дата на публикуване:06.07.2018 г.
____________________________________  

СЪОБЩЕНИЕ

 Община Завет  уведомява гражданите, че на 06.07.2018 г. от 10:00 часа в зала №101 на Общинска администрация, е приемния ден /консултации и приемане на жалби и сигнали/ на  Регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация за област Разград.

    Жалби и сигнали на засегнати физически и юридически лица ще се приемат на място.
дата на публикуване:02.07.2018 г.        
 ____________________________________

Покана за провеждане на Публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Завет за 2017 г.  виж още>>>       дата на публикуване:22.06.2018 г.
публикуван на: 06.07.2018 г.


____________________________________


Община Завет стартира изпълнението на проект "Развитие на социалното предприемачество в община Завет" виж още>>>

дата на публикуване:01.06.2018 г.
____________________________________

СЪОБЩЕНИЕ
 
   Община Завет  уведомява гражданите, че на 08.05.2018г. от 13.00 часа в зала №101 на Общинска администрация, е приемния ден /консултации и приемане на жалби и сигнали/ на Регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация за област Разград .
  Жалби и сигнали на засегнати физически и юридически лица ще се приемат на място.
дата на публикуване:04.05.2018 г.
____________________________________       

Протоколи за разпределение на пасища и мери /по землища/

дата на публикуване:23.04.2018 г.
____________________________________


Обява за приемане на Заявления за лични асистенти или домашни помощници и потребители на социални услуги виж още>>>
дата на публикуване:16.04.2018 г.

____________________________________  
Програма за лятна студентска бригада в община Завет 2018 г.
дата на публикуване:22.06.2018 г.дата на публикуване:12.04.2018 г.
 ____________________________________


Съобщение
 Съгласно Наредба № 13/26.08.2016 г., лицата, които извършват/възлагат растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна и авиационна техника, в срок до 3 дни преди датата на третирането виж още>>>

дата на публикуване:02.04.2018 г.

____________________________________Община Завет уведомява всички заинтересовани лица, че от 1-ви март започва приемането на заявления  за отдаване под наем на пасища и мери, за стопанската 2018/2019 година.
дата на публикуване:28.02.2018 г.      
   ____________________________________


Днес, 29  декември в Община Завет в зала 111 г-н Ахтер Велиев, кмет на община представи проекта за бюджет 2018 година на Община Завет. Той подчерта, че основните параметри, залегнали в проекта, са съобразени с целите и приоритетите на Община Завет реализиране на мерки за по-добра събираемост на местните данъци; оптимизация на разходите и повишаване ефективността на публичните ресурси, разработване на проектни предложения. Общата рамка на бюджета възлиза на 7 850 411лв., в т.ч. за държавни дейности 4 362 846 лв., 3 487 565 лв. за местни дейности , в т.ч. 209 000 лв. за дофинансиране на държавните дейности (общинска администрация и образование). Началникът на финансовия отдел, г-жа Мехнур Абил-Расим  уточни, че при разработка на проекта е направен баланс между възможностите на собствените ресурси и държавните трансфери, и ангажиментите в разходната част. 

 b18.jpgb181.jpg 
дата на публикуване:29.12.2017 г.
____________________________________   


УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 72 ОТ АПК виж още>>>
дата на публикуване:31.10.2017 г.

____________________________________  

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 66 ОТ АПК виж още>>>
дата на публикуване:04.10.2017 г.
____________________________________

   За трета поредна година успешно приключи Лятната студентска бригада в Община Завет за студенти, редовна форма на обучение и постоянен адрес на територията на общината.
   В продължение на два месеца младежите бяха  ангажирани в заетост  по поддръжка на зелени площи, цветни градинки и улици в населените места на територията на общината.
   С участието си в бригадата  младежите направиха  първа  крачка  към пазара на труда, придобиха  трудови навици, получиха  умения и знания, които   да  приложат  в бъдеще в реална работна среда, и на последно място, но не и по важност си   заработиха    лични  средства , с които да си  помогнат  финансово за учебната година.
   Община Завет им пожелава  повече ентусиазъм и творческа енергия през новата учебна година.
0016_1.jpg
0018_1.jpg
дата на публикуване:11.09.2017 г.
____________________________________

Обявление във връзка със сключването на споразумения за ползване на масиви за стопанската 2017/1018 г.  виж още>>>
дата на публикуване:21.08.2017 г.
____________________________________

Заповед №РД-11-101 от 01.08.2017 г. на директора на ОД "Земеделие" - Разград  виж още>>>
дата на публикуване:02.08.2017 г.
____________________________________

Протокол за допълнително разпределение на пасища, мери и ливади от ДПФ  виж още>>>
дата на публикуване:02.08.2017 г.
____________________________________

    Община Завет за трета поредна година организира Лятна студентска бригада за студенти, редовна форма на обучение и постоянен адрес на територията на община Завет.
   Назначени на работа са 10 от кандидатите за периода от 10 юли до 11 септември 2017 г. на 6-часов работен ден, със заплата от 360 лева.
   Програмата е приета с Решение № 162 по Протокол    15  от  25.01.2017  г. на Общинския съвет гр. Завет и е финансово обезпечена с Бюджета на Община Завет за 2017 година. приет с Решение № 168 по Протокол    15  от  25.01.2017 г. на Общинския съвет гр. Завет.

   Целта на програмата е да осигури заетост на младежите в общината, да придобият трудови навици, да създаде умения и знания, които да приложат в бъдеще в реална работна среда. Дейностите са в областта на озеленяването, поддържането на изградените зелени площи и площадки.


std17.jpg
std171.jpg
 дата на публикуване:14.07.2017 г.
 ____________________________________


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  Във връзка с изпълнение на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2017-2020 г., Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Областна администрация Разград организират информационна среща на 28.06.2017 г. от 13,00 до 15,00 часа в Общинска служба по земеделие гр. Завет, на която земеделските стопани ще могат на място да получат информация за възможностите за финансиране по ПРСР 2014-2020 г. и видовете схеми за подпомагане. Експертите на НССЗ ще разяснят задължителните изисквания, които земеделските стопани трябва да спазват при избраните схеми за директни плащания и/ или като бенефициенти по мерки на ПРСР 2014-2020 г.

 дата на публикуване:23.06.2017 г.
 ____________________________________

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  Във връзка с изпълнение на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2017-2020 г., Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Областна администрация Разград организират информационна среща на 28.06.2017 г. от 10,15 до 12,15 часа в заседателната зала на общинска администрация Завет, на която земеделските стопани ще могат на място да получат информация за възможностите за финансиране по ПРСР 2014-2020 г. и видовете схеми за подпомагане. Експертите на НССЗ ще разяснят задължителните изисквания, които земеделските стопани трябва да спазват при избраните схеми за директни плащания и/ или като бенефициенти по мерки на ПРСР 2014-2020 г.

дата на публикуване:05.06.2017 г.
 ____________________________________

С голямо тържество на 31 май 2017 г. детска градина "Слънчо" гр. Завет отбеляза 40-годишнина на сцената на Народно читалище „Саморазвитие 1902“ гр. Завет.  Децата зарадваха своите родители и гости с прекрасна програма, която разкри техния талант и всеотдайност. Децата от всички групи играха, пяха и танцуваха пред многобройна публика. Родители, гости и приятели ги аплодираха за техните прекрасни изпълнения и умения. Малчуганите представиха песни и стихотворения, танци от различни жанрове – народни танци, валс, танго, хип-хоп и други. В края на тържеството децата бяха зарадвани с огромна празнична торта. 

 dg1.jpg dg2.jpg
 dg3.jpg dg4.jpg
 dg5.jpg dg6.jpg
 dg7.jpg dg8.jpg
  
  
  

дата на публикуване:02.06.2017 г.
 ____________________________________


Съобщение във връзка с допълнително разпределение на имоти за стопанската 2017/2018 година

дата на публикуване:02.06.2017 г.
 ____________________________________

Програма за лятна студентска бригада в община Завет 2017 г.

дата на публикуване:26.06.2017 г.дата на публикуване:21.06.2017 г.дата на публикуване:01.06.2017 г.
 ____________________________________

Протоколи за допълнително разпределение на пасища и мери /по землища/

дата на публикуване:23.05.2017 г.
____________________________________

Под патронажа на кмета на община Завет, г-н Ахтер Велиев на 4 март (събота) от 10,00 часа в спортната зала на гр. Завет ще се проведе турнир по волейбол за пре-кадетки между тимовете на ВК „Хан Аспарух“ гр. Исперих,  ВК „Лудогорец“ гр. Разград и ВК „Дунав“ гр. Русе  виж още>>>
дата на публикуване:02.03.2017 г.      
   ____________________________________

Община Завет уведомява всички заинтересовани лица, че от 1-ви март започва приемането на заявления  за отдаване под наем на пасища и мери, за стопанската 2017/2018 година.
дата на публикуване:28.02.2017 г.      
   ____________________________________

На 22 февруари в спортната зала на гр. Завет се проведе Областно първенство по тенис на маса за момичета и момчета. В него участваха отбори от всички общини на територията на област Разград.   Отборите бяха разпределени в две възрастови групи: І група - момичета и момчета V – VІІ клас; ІІ група - девойки и юноши VІІІ – Х клас. Първите места от първа възрастова група грабнаха учениците от ОУ „д-р Петър Берон“ с. Осенец, от втора група младежите от ПГСС ХВТ „Ангел Кънчев“ гр. Разград и СУ „Христо Ботев“ гр. Кубрат. На второ и трето място се класираха: Момичетата от ОУ „Васил Левски“ гр. Исперих и ОУ „Паисий Хилендарски“ с. Езерче, момчетата от СУ „Христо Ботев“ гр. Лозница и ОУ „Христо Ботев“ с. Веселец. Втора възрастова група девойки от ПГВМЗ „Александър Стамболийски“ гр. Лозница и СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Завет, юноши ПГВМЗ „Александър Стамболийски“ гр. Лозница и СУ „Христо Ботев“ гр. Цар Калоян.    Победителите получиха грамоти и парични награди от арх. Денис Татар, заместник-кмет на община Завет.

 
tenis1.jpg
tenis2.jpg

дата на публикуване:24.02.2017 г.      
   ____________________________________

    Община Завет уведомява всички заинтересовани лица, че след направен анализ на потребностите се налага актуализация на Стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г. 
виж още>>>
дата на публикуване:20.02.2017 г.      
   ____________________________________

СЪОБЩЕНИЕ

 Община Завет  уведомява гражданите, че на 17.02.2017 г. от 10:00 до 12:00 часа в зала №101 на Общинска администрация, е приемния ден /консултации и приемане на жалби и сигнали/ на  Регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация за област Разград.

    Жалби и сигнали на засегнати физически и юридически лица ще се приемат на място.
дата на публикуване:15.02.2017 г.        
 ____________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 28, АЛ. 2 ОТ АПК виж още>>>
дата на публикуване:10.01.2017 г.
____________________________________

     Днес, 6  януари в Община Завет в зала 111 г-н Ертан Бахар, заместник-кмет на община представи проект за бюджет 2017 година на Община Завет. Той подчерта, че основните параметри, залегнали в проекта, са съобразени с целите и приоритетите на Община Завет реализиране на мерки за по-добра събираемост на местните данъци; оптимизация на разходите и повишаване ефективността на публичните ресурси, разработване на проектни предложения. Общият размер на разходната част на бюджета е 6 616 531лв., в т.ч. за държавни дейности 3 777 442 лв., 2 635 889 лв. за местни дейности и 203 200 лв. за дофинансиране на държавните дейности (общинска администрация и образование). Старши експерта към финансовия отдел, г-н Самет Хасан уточни, че при разработка на проекта е направен баланс между възможностите на собствените ресурси и държавните трансфери, и ангажиментите в разходната част.

sam_4143.jpg
sam_4148.jpg

дата на публикуване:06.01.2017 г.
____________________________________

На заседание на ОбС-Завет проведено на 16.12.2016 г. Детска градина "Слънчо" поздравиха с песни и танци по случай Коледа и Нова година общинските съветници, кметове на кметства и гражданите.

314.jpg
641.jpg
819.jpg519.jpg

дата на публикуване:19.12.2016 г.
____________________________________
Във връзка с подготовка на идейна концепция за проектно предложение по Интегрирана схема за приобщаване на уязвими групи по ОП "Развитие на човешките ресурси", ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" и ОП "Региони в растеж", Община Завет отправя покана към заинтересовани НПО, работодатели и училища за участие като партньори.

дата на публикуване:09.12.2016 г.
____________________________________

Съобщение лихвоточки виж още>>>
дата на публикуване:01.11.2016 г. 
____________________________________
СЪОБЩЕНИЕ

 Община Завет  уведомява гражданите, че на 21.10.2016 г. от 10:00 до 12:00 часа в зала №101 на Общинска администрация, е приемния ден /консултации и приемане на жалби и сигнали/ на  Регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация за област Разград.

    Жалби и сигнали на засегнати физически и юридически лица ще се приемат на място.
дата на публикуване:17.10.2016 г.        
 ____________________________________

На 15 август 2016 г. се създаде Регионално сдружение за управление на отпадъците на общините, включени в регион Разград, между които е и община Завет
дата на публикуване:18.08.2016 г. 
____________________________________
ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА ВТОРА ГОДИНА ОРГАНИЗИРА ЛЯТНА СТУДЕНТСКА БРИГАДА ЗА СТУДЕНТИ виж още>>>
дата на публикуване:27.06.2016 г. 
____________________________________
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ЗА НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ "АКТИВИРАНИ И МОТИВИРАНИ МЛАДЕЖИ ОТ ОБЩИНА ЗАВЕТ"  виж още>>>
 
дата на публикуване:17.06.2016 г. 
___________________________________
ВСЕКИ МОЖЕ ДА ПЛАТИ ДАНЪЦИТЕ СИ КЪМ ОБЩИНА ЗАВЕТ ОТ СТРАНАТА И ЦЕЛИЯ СВЯТ БЪРЗО, ЕВТИНО И  виж още>>>
 
дата на публикуване:25.05.2016 г. 
___________________________________
Програма за лятна студентска бригада в община Завет 2016 г.
дата на публикуване:29.06.2016 г.дата на публикуване:23.06.2016 г.дата на публикуване:10.05.2016 г. 
____________________________________

СЪОБЩЕНИЕ


 Община Завет  уведомява гражданите, че на 13.05.2016г. от 10:00 до 12:00 часа в зала №101 на Общинска администрация, е приемния ден /консултации и приемане на жалби и сигнали/ на  Регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация за област Разград.

    Жалби и сигнали на засегнати физически и юридически лица ще се приемат на място.
дата на публикуване:09.05.2016 г.        
 ____________________________________


Съобщение за определен пожароопасен сезон в община Завет
виж още>>>
дата на публикуване:05.05.2016 г.
____________________________________

На 18 април 2016 г. кмета на община Завет г-н Ахтер Велиев подписа с Министерството на труда и социалната политика договор за виж още>>>

дата на публикуване:22.04.2016 г.
____________________________________

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ


 Кметът на община Завет, г-н Ахтер Велиев внесе на 14 април, т.г. до г-жа Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството искане за спешен ремонт и рехабилитация на път ІІІ-4902 „ІІ-49-Побит камък-Завет-ІІІ-205/Веселец“ с вх. № 08-00-297/ 14.04.2016 г.

 В края на миналата седмица жители на гр. Завет учредиха инициативен комитет и започна подписка за асфалтирането на републиканския път Завет - Разград, която ще бъде внесена до компетентната институция. Ако не получат адекватен отговор са решени да стигнат до крайни мерки като гражданско неподчинение, като блокират пътя за Разград.

дата на публикуване:18.04.2016 г.


sim1.jpg
 sim2.jpg
sim3.jpg sim4.jpg
  


Връзки
new1.gifodp-logo.png oopak.jpg logo-oprd.gif4_ESF_bg.jpgleaderlogo.jpg strategy1.PNG